Marketingová analýza: na co myslet při její tvorbě?

Marketingová analýza. Pojem, který na první pohled může znít poměrně jednoznačně, v sobě skrývá obsáhlý komplex činností, které jsou velmi důležité pro udržení konkurenceschopnosti vašeho podnikání. 

Co je to marketingová analýza? 

Jednoduše řečeno, jde o systematický přístup k hodnocení a analýze všech aspektů marketingové strategie a taktiky firmy. Je to komplexní zkoumání toho, co firma dělá správně, kde má slabiny a jak může využít příležitosti k maximalizaci svého tržního potenciálu.

Jak je marketingová analýza důležitá?

S marketingovou analýzou by měly v nějaké formě pracovat firmy všech velikostí. Ať už jde o malý začínající e-shop, nebo o zavedený podnik s dlouholetou tradicí. Správně provedená marketingová anlaýza vám může poskytnout klíčové informace, které vám pomohou pochopit cílový trh, své konkurenty, nebo zákazníky. To v konečném důsledku povede k informovanějším a efektivnějším rozhodnutím. 

Cíle marketingové analýzy

Velmi jednoduše by se dalo říct, že marketingový analýza, někdy také označovaná jako marketingový audit, hodnotí, jak efektivně vaše společnost využívá své zdroje k dosažení marketingových cílů. Stejně tak by měla také revidovat identifikaci silných a slabých stránek, stejně jako příležitostí a hrozeb známých pod pojmem SWOT analýza

 • Konkrétními cíli a výstupy marketingové analýzy mohou být: 
 • Vysledovat trendy a příležitosti ve vašem oboru.
 • Definovat klíčové výhody vašeho zboží nebo služeb oproti konkurentům.
 • Minimalizovat riziko neúčelně vynaložených marketingových nákladů.
 • Upravit své produkty podle potřeb a požadavků zákazníků
 • Optimalizovat marketingové náklady
 • Zhodnotit dosavadní výkon vašeho byznysu a návratnost prostředků vynaložených do marketingu

A mnoho dalšího….

Obsah marketingové analýzy

Pojďme si tedy konkrétně napsat, co přesně bývá obsahem standardní marketingové analýzy. Univerzální šablona bohužel neexistuje. Každá firma je originální a vyžaduje trochu jiné přístupy. Přesto si můžeme identifikovat, které oblasti jsou pro kvalitní vypracování marketingového auditu klíčové. 

Marketingové cíle: Na počátku všeho byste si měli stanovit cíle, které si od svých marketingových aktivit slibujete. Tyto cíle mohou následně ovlivnit podobu marketingového auditu. Zatímco jedné firmě může jít o maximální ziskovost, pro jinou bude primární cílem získání maximálního tržního podílu. 

Tržní trendy: Jaká je aktuální situace na trhu? Jaké tendence převládají? I toto zahrňte do své marketingové analýzy. Trh může aktuálně procházet fází boomu, nebo naopak zaznamenávat stagnaci ovlivňující váš segment. Tyto okolnosti budou mít v plnění cílů zásadní roli. 

Hodnocení konkurence: Nezapomínejte ani na své konkurenty. Právě ti společně s vámi tvoří trh a jsou jeho velmi důležitou součástí. Měli byste tedy zhodnotit, v jaké pozici vaši konkurenti jsou, v čem jsou lepší a v čem naopak můžete přidanou hodnotu nabídnout vy. S touto unikátní hodnotou poté pracujte v rámci svých marketingových aktivit.

Identifikace silných a slabých stránek společnosti: Nyní se konečně můžete zaměřit na vlastní podnikání a prostřednictvím SWOT analýzy identifikovat silné a slavné stránky, stejně jako příležitosti a hrozby. 

Zákazníci a cílové skupiny: jak vypadají cílové skupiny, které vaše podnikání žijí. Existuje skupina, na kterou byste se v budoucnosti rádi zaměřili více? Také dobré pochopení cílových skupin zákazníků je pro další obchodní úspěchy klíčový. 

Hodnocení konkrétních marketingových aktivit a jejich výsledků: jak už jsme si řekli, marketingový audit často předchází navázání spolupráce s novým marketingovým partnerem. I v těchto případech jste už ale velmi pravděpodobně nějaké marketingové aktivity provozovali. Proto si udělejte čas na jejich analýzu. Podívejte se na uplynulé aktivity a zkuste vyhodnotit jejich efektivitu a návratnost. 

Klíčovými cíli marketingového auditu je zkrátka zajistit, že vaše marketingové aktivity jsou v souladu s vašimi obchodními cíli, identifikovat oblasti pro zlepšení a maximalizovat návratnost investic (ROI) z vašeho marketingového rozpočtu. Očekávané výstupy z takové analýzy by měly zahrnovat konkrétní doporučení pro zlepšení, návrhy nových strategií a taktik, stejně jako plán pro jejich implementaci. V ideálním případě by marketingový audit měl poskytnout jasný a směrodatný pohled na to, kde je vaše společnost nyní a jaké kroky by měla podniknout, aby dosáhla svých marketingových a obchodních cílů.

SWOT Analýza

SWOT analýza je základním nástrojem pro syntézu vnitřních a vnějších analýz a poskytuje jasný přehled o silných a slabých stránkách, příležitostech a hrozbách podniku. Tato analýza pomáhá podnikům identifikovat oblasti, kde vynikají, a naopak oblasti, kde mohou existovat potenciální problémy nebo nedostatky.

Silné stránky se týkají interních faktorů, které dávají firmě konkurenční výhodu, zatímco slabá místa ukazují interní nedostatky nebo oblasti, které je třeba zlepšit. Příležitosti a hrozby zahrnujeme do vnějších faktorů. Mohou zahrnovat nové trhy, technologie nebo trend trhu, který může být pro firmu výhodný, zatímco hrozbami rozumíme konkurenční aktivity, změny v regulačním prostředí nebo jakékoli další vnější faktory, které by mohly ohrozit úspěch firmy.

Druhy marketingové analýzy

Podle hlavního obsahu marketingového auditu můžeme tento dokument rozdělit na dva základní druhy. Jedná se o interní a externí audit. 

Vnitřní analýza (Interní audit)

Interní marketingový audit zkoumá vnitřní aspekty marketingových aktivit společnosti s cílem identifikovat silné a slabé stránky. Jedním z klíčových aspektů této analýzy je hodnocení stávající marketingové strategie a taktiky.

Odpovídá například na otázky: 

Obecné otázky:

 • Jaká je celková vize marketingu? 
 • Jak se vyvíjí marketingové kampaně v praxi a jak jsou v souladu s celkovými obchodními cíli společnosti?

Otázky ohledně produktů:

 • Jaké produkty nebo služby společnost nabízí?
 • Jak jsou vnímány zákazníky? 
 • Jaká je cenová strategie a jak efektivně odpovídá potřebám a očekáváním trhu? 
 • Distribuční kanály také hrají klíčovou roli - jaké kanály společnost využívá k dodávce svých produktů či služeb zákazníkům? 
 • A nakonec, jaká je komunikační strategie společnosti? 
 • Jaké metody a platformy se používají k propagaci značky a komunikaci s cílovým publikem?

Otázky ohledně fungování marketingu

 • Jaký je jejich výkon v porovnání s plány a očekáváními? 
 • Jaká je jejich schopnost adaptovat se na měnící se tržní podmínky?

Vnější analýza (Externí audit)

Externí audit se zaměřuje na vnější faktory, které mohou ovlivnit marketingovou strategii společnosti. Klíčovou částí je analýza trhu. 

Mezi nejčastější otázky patří

 • Jaký je aktuální stav trhu? 
 • Jaké jsou potřeby a očekávání zákazníků? 
 • A jaká je pozice vaší společnosti na trhu v porovnání s konkurencí?

Další otázky se pak týkají hodnocení konkurence

 • Kdo jsou vaši hlavní konkurenti? 
 • Jaké strategie a taktiky používají? 
 • Jaké jsou jejich silné a slabé stránky?

Na závěr je důležité identifikovat příležitosti a hrozby v okolním prostředí:

 • Jaké nové příležitosti se objevují na trhu? 
 • Jaké hrozby by mohly ohrozit vaši pozici na trhu nebo úspěch vašich marketingových aktivit?

Hodnocení marketingových aktivit

Kritickým prvkem při hodnocení dosavadních marketingových aktivit je metrika ROI (návratnost investic). Každá marketingová iniciativa vyžaduje investice, ať už v podobě času, peněz nebo obou. Měřením ROI může společnost určit, které aktivity přinášejí nejlepší výsledky vzhledem k vloženým zdrojům. Toto měření pomáhá společnostem optimalizovat váš marketingový rozpočet a zaměřit se na nejúčinnější taktiky.

Implementace a sledování

Po vytvoření a schválení akčního plánu je důležité přikročit k jeho implementaci. To může zahrnovat školení týmu, přesměrování zdrojů, uzavírání nových partnerství nebo zavádění nových technologií či taktik. V průběhu nezapomeňte pravidelně sledovat pokrok a měřit výsledky vůči stanoveným metrikám.

Dále je důležité pochopit, že marketingová analýza není jednorázový proces. Trh, zákaznické preference a konkurenční prostředí se neustále vyvíjejí. Proto je nezbytné pravidelně aktualizovat marketingovou analýzu, aby reflektovala aktuální realitu a umožnila podniku přizpůsobovat se měnícím se okolnostem. Ať už se jedná o roční revizi nebo kvartální aktualizace, pravidelné revize marketingové analýzy pomáhají udržet strategii v souladu s měnícím se tržním prostředím.

Jak tedy vidíte, bez dobře zpracované marketingové analýzy se prosperující byznys neobejde. Možná ale stále trochu tápate, jak s podobným auditem začít. E-shopy, které své obchody vytvořily u Upgates mají tento první krok o mnoho jednodušší. Mohou se totiž obrátit na profesionály na našem specializovaném inzertním portále Marketplace.

Další článek
Co je to marketing?