Tvorba cen u produktů

Pro pro správné zobrazení a výpočet cen produktů je potřeba provést několik základních nastavení, které vycházejí z povahy vašeho podnikání a různých účetních povinností.

Výchozí nastavení cen

 • Formát ceny v dané měně - Ceny se na e-shopu zobrazí ve formátu, který vychází z nastavení měny. Určíte zde správné zaokrouhlování, desetinná místa atd. Více zde.
 • Ukládání cen s / bez DPHSystém umožňuje vkládat do e-shopu ceny ve výchozím stavu s DPH nebo bez DPH. Více zde.
 • Nastavení plátce / neplátce DPH - Pro zobrazení, zda je cena uváděná s / bez DPH nastavte zda jste / nejste plátcem DPH. Více zde.
 • Zobrazení cen s / bez DPH - Pokud jste plátcem DPH, máte následně možnost nastavit, zda se na e-shopu zvýrazní ceny s nebo bez DPH. Více zde.

Tvorba ceny u produktu

Základem cenotvorby je mít vyplněnou cenu v detailu produktu pro výchozí ceník ve výchozí jazykové mutaci e-shopu. Jedná se o výchozí cenu, ze které se následně vypočítají ceny pro další ceníky a jazykové mutace (více zde).  

Popis v administraci

 1. V administraci zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Zvolte produkt, u kterého chcete slevu nastavit.
 3. Ujistěte se, že se nacházíte v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Ceny.
 5. Vyplňte pole ve Výchozím ceníku ve sloupci Cena.
 6. V případě potřeby vyplňte slevu na produkt. Více zde.
 7. Pomocí akční ceny můžete dočasně (případně na neomezenou dobu) nastavit akční cenu. Více zde.
 8. Podobným postupem vyplňte pole v dalších řádcích tabulky pro ostatní ceníky (více zde). Pokud pole necháte prázdné, ceny se vypočítají na základě ceníkové slevy (více zde).
 9. Provedené změny Uložte.

Ceny v jednotlivých cenících

Po vytvoření nového ceníku se u všech produktů zobrazí nový řádek. Tento řádek obsahuje možnosti nastavení konkrétní ceny produktu pro zákazníky využívající ten ceník.

Cenu lze nastavit dvěma způsoby:

 1. Automaticky na základě ceníkové slevy. Přepočítaná cena se zobrazuje šedě a kurzívou
 2. Takto přepočítanou cenu můžete ručně přepsat. Nastavení vám umožní například zaokrouhlit částky na marketingově zajímavé hodnoty nebo ještě více snížit / zvýšit dle potřeby.

  Pokud si přejete odstranit ručně zadanou cenu, stačí ji smazat v daném poli a uložit změnu. Systém poté provede automatický výpočet ceny podle prvního způsobu.

Rozdílné ceny v jazykových mutacích

V případě používání více jazykových mutací budete mít určitě také více měn. V takovém případě se ceny pro každou měnu zobrazují v samostatné oddělené kartě. Výpočet ceny se provádí na základě hodnoty výchozí měny. Když zadáte cenu do výchozího ceníku v CZK, vypočte se automaticky cena pro EUR podle nastaveného kurzu a z ní následně procentuálně odlišné ceny pro jednotlivé ceníky. 

V případě, že používáte více jazykových mutací, ceníky se mohou přepočítávat dvěma způsoby:

 1. Automaticky: dle kurzu měny, která je u jazykové mutace nastavená. 
 2. Ručně: takto přepočítanou cenu můžete ručně přepsat. Do pole zapíšete zvolenou hodnotu.

Pokud vyplníte cenu ve Výchozím ceníku, bere se jako základ pro výpočet cen v ostatních cenících (další řádky ve sloupci Cena).

Přepočítat cenu

Pokud jste plátci DPH, zobrazí se v poli cena ikonka pro přepočet z ceny s / bez DPH. Záleží, jaké ceny na e-shopu ukládáte (více zde).

 • V případě, že ukládáte ceny s DPH, pomocí ikonky můžete zadat cenu v hodnotě bez DPH.
 • V případě, že ukládáte ceny bez DPH, pomocí ikonky můžete zadat cenu v hodnotě s DPH.

Marže ceníku

V sekci Produkty / Seznam produktů zvolte libovolný produkt a přejděte na záložku Ceny Na řádku s ceníkem nyní nově uvidíte sloupec Marže, který vyjadřuje jak velký podíl z konečné ceny produktu vám zůstává.

Sloupec marže se zobrazuje pouze tehdy, pokud máte vyplněnou položku Nákupní cenu a zároveň je pro daný ceník zadaná cena

Výpočet:
(Prodejní cena - Nákupní cena) / Prodejní cena * 100
Výsledek se zobrazí s DPH / bez DPH podle toho, co máte nastaveno.

Typy cen a slevy u produktů

Na e-shopu můžete zobrazit různé slevy a typy cen - akční, původní přeškrtnutou atd. Více zde.

Historie cen

V e-shopu se ukládá historie cen produktů a variant za posledních 30 dnů. Ukládání probíhá pro každý produkt (variantu) v každém jazyce a výchozím ceníku.

Data se ukládají ve formátu CSV. K zobrazení lze použít např. programy pro práci s tabulkami (MS Excel, LibreOffice Calc apod.).

Exportování historie cen produktu

 1. V administraci e-shopu přejděte do sekce Produkty / Seznam produktů.
 2. Přejděte na detail konkrétního produktu.
 3. V detailu produktu na záložce Popis přejděte do oddílu Ceny.
 4. Pod polem Běžná cena klikněte na odkaz Historie cen produktu.
 5. Export neproběhne okamžitě, ale zpracuje se na pozadí systému. Zpracování začíná každých 5 minut.
 6. Po vygenerování bude k dispozici CSV soubor, klikněte na odkaz pro jeho stažení.
 7. Po vygenerování se CSV soubor již automaticky neaktualizuje. Pro aktuální data je potřeba kliknout na odkaz Aktualizovat, aby proběhlo nové vygenerování.

Vyexportované CSV je dostupné ke stažení po dobu jednoho dne. Během této doby se automaticky neaktualizuje o případné cenové změny.

Exportování historie cen varianty

 1. V administraci e-shopu přejděte do sekce Produkty / Seznam produktů.
 2. Přejděte na detail konkrétního produktu.
 3. V detailu produktu na záložce Varianty a konfigurace klikněte na tlačítko pro cenu konkrétní varianty.
 4. Dále postupujte od kroku číslo 4. u historie cen produktu, viz výše.

Data v CSV souboru

Vygenerovaný CSV soubor obsahuje v úvodu obecné údaje:

 1. Datum a čas, kdy byla historie cen vygenerovaná.
 2. Product ID: ID produktu, pod kterým je produkt uložený v systému. Tento údaj lze zobrazit v seznamu produktů pomocí sloupce Item_ID. Více zde.
 3. Product name: název produktu.
 4. Product code: kód produktu.
 5. Variant ID: ID varianty, pokud se generuje historie cen varianty. Tento údaj lze zobrazit v seznamu variant pomocí sloupce Item_ID. Více zde.
 6. Variant code: kód varianty, pokud se generuje historie cen varianty.
 7. Language: jazyk, ze kterého byla cena převzata.
 8. Currency: měna uložené ceny.
 9. Následují řádky s jednotlivými cenovými záznamy, kde každý řádek obsahuje tyto údaje:
  • Datum a čas, kdy byla zaznamenaná tato cena. Řádek s nejnižší cenou za sledované období je označený příznakem (MIN).
  • Cena.
  • Zdali tato cena byla uložená s nebo bez DPH:
   • 0: znamená ukládání ceny bez DPH.
   • 1: znamená ukládání ceny s DPH.

Cenové vzorce

Cenové vzorce umožňují výpočet prodejní ceny produktu na základě vašeho vlastního algoritmu. Např. lze pomocí vzorce uplatnit různé specifické slevy, poplatky, přirážky atd. Navíc je lze nastavit odlišně pro různé ceníky.

Použití cenového vzorce

Vzorec se aplikuje na výslednou cenu produktu. Tedy až poté, jakmile si zákazník zvolil variantu, konfiguraci nebo množství produktu.

Standardně se vzorce aplikují na cenu produktu až v košíku, nikoliv už v detailu produktu. Pouze u produktů s nastavenou metráží se aplikuje vzorec na cenu již v detailu produktu. V samotném vzorci je potřeba použít pro množství proměnnou {$product_length} namísto {$product_quantity}.

U výpočtu ceny podle cenového vzorce nedochází k následnému zaokrouhlování podle nastavení měny jako u běžných cen.

Můžete však použít funkci round(), pomocí které lze zaokrouhlení docílit.
Například: round({$product_price} - (({$product_price}/100) * 10)) pro výpočet 10% slevy.

Do vzorce lze zahrnout

V algoritmu výpočtu lze využít pouze následující dynamické zástupce (více zde):

Můžete používat skriptovací podmínky a matematické operátory.

Ve vzorci nelze použít

Do cenových vzorců není možné zahrnout následující prvky:

 • Konfigurace (více zde). V případě potřeby je musíte nahradit variantami.
 • Vlastní pole variant: lze využít pouze vlastní pole z hlavního produktu, který obsahuje varianty.

Vytvoření cenového vzorce

Pro vytvoření cenového vzorce platí určité zásady. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitější nastavení, které může způsobit případnou chybu při načítání produktu, doporučuje se práce se vzorci především technicky zkušenějším uživatelům. 

Po vytvoření cenového vzorce nezapomeňte, že ho musíte přidat do produktů, aby se změny projevily. Více dále.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Cenové vzorce.
 2. Klikněte na tlačítko + Nový.
 3. Vyplňte požadované údaje.
 4. Proveďte nastavení vzorce.
  • Matematické operátory, které pro ně můžete použít jsou+, -, *, /
  • U čísel se používá desetinná tečka, nikoli čárka.
  • Nepoužívejte žádné další formátování cen jako mezery mezi tisíci, označení měny atd.
  • Pro vložení dynamické značky použijte pouze ty, které jsou v seznamu. Budou nahrazeny příslušnou hodnotou v databázi. Zkopírujte značku v hranatých závorkách a umístěte ji do konkrétní části vzorce.
 1. Uložte provedené změny.

Zápis podmínek pro použití ve vzorci:

{if {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{if {ZNAČKA}}...{endif}...{endif}

Použití vlastních polí v podmínce, kdy má být splněna konkrétní hodnota xy

{if {$meta:KLÍČ:xy}}...{endif}

Příklady cenových vzorců

Vzorec výpočtu ceny s podmínkou na dva různé ceníky a dvě skupiny produktů.

 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP1 (vlastní pole product-group) se sníží o 10% v ceníku 1 a o 15% v ceníku 2.
 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP2 se sníží o 25% v ceníku 1 a o 35% v ceníku 2.
{if {$pricelist:1}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 10 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 15 / 100
  {endif}  
{elseif {$pricelist:2}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 25 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 35 / 100
  {endif}
{endif}

Množstevní sleva (na základě množství se upravuje cena za jednotku)

{if {$product_quantity} == 1}
        {$product_price}
    {elseif {$product_quantity} == 2}
        {$product_price} - 1
    {elseif {$product_quantity} == 3}
        {$product_price} - 2
    {elseif {$product_quantity} >= 4 && {$product_quantity} < 10}
        {$product_price} - 5
    {elseif {$product_quantity} >= 10}
        {$product_price} - 10
{endif}

Cenový vzorec se používá pro přepočet ceny s DPH a také ceny bez DPH. Proto je potřeba použít pro úpravu výsledné ceny proměnnou {$product_price}. Zadáním konkrétní číselné hodnoty by došlo k nastavení stejné hodnoty (např. 100 Kč) pro cenu s DPH i bez DPH.

Proměnná pro ceníky

Proměnné {$pricelist} slouží pouze pro použití v podmínce

Např. pomocí podmínky {if {$pricelist:2}} se dá zjistit, jestli má zákazník konkrétní ceník. Nevrací se tím ale cena z tohoto ceníku.

Úpravu ceny je potřeba provádět přes proměnnou {$product_price}.

Přidání cenového vzorce k produktu

Po vytvoření cenového vzorce je třeba jej přidat k jednotlivým produktům. Teprve poté dojde k jeho aplikování na cenu produktu.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Klikněte na produkt, kterému chcete vzorec přiřadit.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Ceny.
 5. Klikněte na rolovací nabídku Cenový vzorec.
 6. Z nabídky vyberte vzorec, který chcete aplikovat.
 7. Uložte provedené změny.

Zaokrouhlování cen

Podrobnosti ohledně nastavení zaokrouhlování najdete v nápovědě zde.

Zobrazení ceny s / bez DPH na e-shopu

Tato funkce je dostupná jen pro plátce DPH.

Následující postup vám umožňuje nastavit, jaká cena se má zákazníkům zobrazovat na e-shopu. Zobrazovat ceny bez DPH můžete pouze tehdy, jste-li plátci DPH (více zde). Pokud nejste plátci, zobrazí se vždy jen ceny s DPH. 

Nastavení se provádí na úrovni ceníků, proto je možné mít na e-shopu maloobchod i velkoobchod zároveň. Zobrazení cen s DPH se hodí pro maloobchodní prodej (B2C). Zobrazení bez DPH využijí spíše velkoobchodníci (B2B).

Např. po přihlášení velkoobchodního zákazníka se identifikuje jeho VO ceník (zvýrazní se ceny bez DPH). Do té doby měl ceník Výchozí, který je maloobchodní (zvýrazněny ceny s DPH).

Jednotlivé způsoby zobrazení vyžadují grafické šablony verze 3.6 nebo novější modulu Designer. Svou verzi šablon zjistíte postupem popsaným zde.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky.
 2. Vyberte ceník, u kterého chcete nastavit zvýraznění cen.
 3. Ve vyskakovacím okně si vyberte jednu z možností ve vysouvacím menu Zvýraznit cenu na e-shopu.
 4. Provedené změny uložte.

  Zvýraznění ceny s DPH (maloobchod)

  S popiskem a cenou bez DPH

  Pokud zvýrazňujete na e-shopu cenu s DPH (v daném ceníku), máte možnost nastavit si, zda chcete za cenou zobrazit i popisek "s DPH". Po najetí na tento popisek se ve vyskakovací bublině navíc zobrazí cena bez DPH. Pokud jste plátci DPH, zobrazí se navíc bublina s informací o ceně bez DPH.

  Zvýraznění ceny na e-shopu bez DPH (velkoobchod)

  S popiskem a cenou s DPH

  V případě, že máte nastaveno zvýrazňovat cenu bez DPH (s popiskem a cenou s DPH) se zobrazí automaticky vždy. Zároveň se také zobrazí cena s DPH.

  Nezobrazení informace o DPH

  Pokud není provozovatel e-shopu plátcem DPH, popisky "s DPH" a "bez DPH" se na celém e-shopu nezobrazují vůbec.

  Skrytí cen zákazníkům

  Na svém e-shopu můžete chtít skrýt ceny produktů z různých důvodů. Nejčastěji je tomu v případě velkoobchodního prodeje, kdy se mají zobrazovat jen uživatelům, kteří mají vámi schválenou registraci. Systém umožňuje tyto způsoby zobrazení cen: 

  • Všem - cena produktu se zobrazí jak přihlášeným tak nepřihlášeným zákazníkům.
  • Jen přihlášeným - cena produktu se zobrazí jen přihlášeným zákazníkům.
  • Nikomu - cena produktu se nezobrazí nikomu.

  Zobrazení cen souvisí také s nastavením tlačítka Do košíku (více zde). Zboží není možné přidat do košíku pokud nemá např. viditelnou cenu. Tlačítko do košíku musí být tedy nastaveno na hodnotu "Jen přihlášeným" nebo "Nikomu", aby bylo možné zobrazení cen omezit.  

  Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Rozšířené.
  2. Klikněte na rolovací nabídku pole Cena.
  3. Nastavte požadovanou hodnotu.
  4. Uložte.

  Skrytí ceny Nepřihlášený zákazník

  V detailu produktu na e-shopu se může zobrazovat cena u Nepřihlášeného zákazníka. Tuto cenu uvidí pouze přihlášený zákazník, pokud má nastavenou ceníkovou slevu a tím odlišnou cenu. Více zde.

  Tato funkce je dostupná od grafických šablon Designera verze 3.7 (více zde).

  Nastavení v administraci

  1. Přejděte do sekce Nastavení / Produkty / Rozšířené.
  2. U položky Cena pro nepřihlášeného zákazníka zvolte její zobrazení (Ano) nebo skrytí (Ne).
  3. Provedené změny uložte.

  Hromadné úpravy cen

  V případě, že chcete změnit ceny u více produktů najednou, není třeba to dělat ručně pro každý produkt zvlášť. Více zde

  Možnosti nastavení

  1. Konkrétní hodnota (=) zadání konkrétní hodnoty pro vybrané produkty.
  2. Plus (+) zadaná hodnota se přidá ke stávající. Např. zvášení ceny o 500 Kč ( + 500 ).
  3. Mínus (-) zadaná hodnota se odečte od stávající. Např. snížení ceny o 500 Kč ( - 500 ).
  4. Násobení (*) zadaná honota se násobí se stávající. Např. přirážka o 30% ( * 1,3).
  5. Dělení (/) zadaná hodnota se vydělí od stávající. Např. srážka o 30% ( / 1,3 )

  Aktuální cena se upraví dle tohoto vzorce a spočítá se nová. Hromadné úpravy jsou prováděny pouze u cen, které jsou ručně zadány v konkrétním ceníku (více zde). Pokud se cena automaticky dopočítává z výchozího ceníku (cena je šedou barvou a kurzívou), pak se u nich neprojeví hromadná úprava.

  Výjimkou je zadání hromadné úpravy s operátorem = (rovná se) pro nastavení konkrétní ceny. Tato úprava zadá "ručně" cenu na zvolenou částku a již se nebude nadále automaticky dopočítávat z výchozího ceníku.

  Ceny lze spravovat pro každý ceník. Kromě cen je možné upravovat také například slevy a akční ceny produktů.

  Automatická úprava cen

  Automatickou úpravu cen můžete realizovat prostřednictvím pravidelných importů (např. od dodavatele) nebo využitím doplňků či služeb externí agentury. Seznam aktuálních nabídek nadjete zde.

  Výsledná cena produktu v seznamu produktů

  Při aktivním filtru Typ ceny: Výsledná cena v seznamu produktů se změna ceny produktu projeví se zpožděním. Systém provádí na pozadí potřebné úpravy ceny a navazujících prvků. V takovém případě se u ceny zobrazí upozornění, dokud nedojde k její aktualizaci.

  Import dat

  Párování cen produktů v importu dat probíhá na základě názvu ceníku. Aby se ceny přenesly správně, je třeba aby se ceníky jmenovaly stejně v administraci Upgates jako v systému, ze kterého se exportovaly.

  Ceny lze hromadně aktualizovat také pomocí importu. Více zde.

  Na této stránce

  Další zdroje informací

  Facebook Forum

  Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

  Přejít do fóra

  Akademie

  Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

  Přejít do akademie

  Novinky z Blogu

  Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

  Přejít do blogu

  Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

  Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

  Zákaznická podpora