Obchodní podmínky pro Marketplace

 • Společnost EVici webdesign s.r.o., IČ: 285 98 661, se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina (dále jen „Upgates“) je společností umožňující tvorbu e-shopů (dále jen „Projekt“) a to prostřednictvím využití služeb Upgates na doménách, subdoménách a jazykových mutacích ve vlastnictví Upgates.
 • Součástí Upgates je klientská sekce (dále jen "Služba"), která slouží jako tržiště za účelem nabídky služeb (dále jen "Nabídka") prostřednictvím inzerátů (dále jen "Inzerát") a poptávky služeb (dále jen „Poptávka“). Služba dále slouží pro správu Provizního systému (dále jen "Provize").
 • Užíváním Služby za účelem Nabídky, Poptávky nebo získání Provizí souhlasíte s následujícími závaznými obchodními a provozními podmínkami Služby Upgates („Podmínky Služby“).
 • Majitel e-shopu využívající řešení Upgates a poptávající rozšiřující služby na Marketplace (dále jen "Zákazník") má možnost poptat služby u zájemce o registraci do Služby (dále jen „Agentura“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Nabízením svých služeb na Marketplace Agentura prohlašuje, že je podnikatelem v oblastech vyjmenovaných na stránce Marketplace nebo provádí obchodní činnost za účelem získání provizí z Partnerského programu a má zájem poskytovat Zákazníkům své služby, které jim pomohou kvalitně a lépe provozovat vytvořený e-shop. 

1.2 Předmětem těchto obchodních podmínek je závazek Upgates, že bude prostřednictvím svého webu nabízet Zákazníkům možnost objednat si určitou službu potřebnou pro provozování e-shopu přímo u Agentury a závazek Agentury poskytovat své služby Zákazníkům vždy v odpovídající jakosti.

1.3 Agentura bere na vědomí, že Upgates nabízí své služby na Marketplace Zákazníkům i prostřednictvím jiných agentur s obdobným předmětem podnikání nebo formou doplňků.

1.4 Agentura nesmí nabízet Zákazníkům služby, které jsou již dostupné na Marketplace či v doplňcích, pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

1.5 Agentura se striktně zakazuje kopírovat kódy jiných subjektů, současně je doporučeno, aby měl Agenura své kódy dostatečně právně chráněny tak, aby se zamezilo případným sporům v rámci duševního vlastnictví. 

1.6 Pokud při poskytování služeb Agentura přebírá do správy e-shop po jiném subjektu, Upgates doporučuje cizí kódy odstranit a provádět úpravy od začátku.

2. PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU

2.1 Agentura je povinna vytvořit si uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatelský účet si může založit právnická osoba nebo fyzická osoba starší 14 let. Pro založení Uživatelského účtu je nutné vyplnit informace požadované registračním formulářem. Založením účtu Agentura prohlašuje, že souhlasí s těmito Podmínkami Služby.

2.2 Každá Agentura je povinna chránit přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu a k datovému uložišti Služby tak, aby nemohly být zneužity neoprávněnou osobou.

2.3 Agentura je odpovědná za veškerý obsah, který buď ona, nebo jiné oprávněné osoby vloží do Uživatelského účtu a za veškeré prováděné aktivity. Veškerý obsah i aktivity musí být v  souladu s právními předpisy. V případě, že dojde k porušení právního předpisu, je UPgates oprávněn znemožnit Agentuře přístup do Uživatelského účtu a tento rovněž odstranit.

2.3 V případě většího množství úspěšně realizovaných zakázek může Agentura na adrese partner@upgates.cz požádat o přidělení odznaku partnera dle aktuálních podmínek.

3. PROVIZNÍ SYSTÉM

3.1 Upgates se zavazuje Agentuře vyplatit provizi dle bodu 9.4 Podmínek Služby z každého Projektu, který bude ve Službě založen pod unikátním kódem Agentury (dále jen „Token“).

3.2 Podmínkou získání Provize je, že Projekt nesmí Agentura sama provozovat nebo nesmí mít s Projektem žádné vlastnické spojení. Rovněž IČ společnosti ve fakturačních údajích Projektu se nesmí shodovat s IČ Agentury.

3.3 Token získá pouze ta Agentura, která vyplní požadované informace ve svém Uživatelském účtu.

3.4 Projekt lze přidat do Uživatelského účtu pomocí speciálního affiliate odkazu, který obsahuje URL adresu s unikátním Tokenem Agentury. Pomocí tohoto Tokenu Služba při založení Projektu identifikuje Agenturu a na základě této identifikace se provede zařazení Projektu do provizního programu Agentury.

3.5 Na základě úspěšného odečtení denní platby z tzv. peněženky Projektu dojde k připsání denní provize na účet Agentury. Velikost provize bude vypočtená dle bodu 9.4 Podmínek Služby.

3.6 Vyplacení Provizí lze provést ve Službě po dosažení celkového součtu nevyplacených Provizí v minimální hodnotě 500 Kč. Zároveň musí uplynout minimálně 3 měsíce od poslední výplaty nevyplacených Provizí.

4. INZERÁT

4.1 Vytváření a správa Inzerátů probíhá v Uživatelském účtu Agentury v rozhraní Služby.

4.2 Agentura se zavazuje, že před vložením Inzerátu byla dostatečně obeznámena s možnostmi systému Upgates a jeho funkcemi.

4.3 Cena Inzerátu musí rámcově odpovídat konečné ceně realizované zakázky. Předpokládaná odchylka ceny může být maximálně v rozmezí 15%.

4.4 Předmětem Inzerátu nesmí být služba přímo nebo nepřímo konkurující Upgates.

4.5 Inzerát nesmí obsahovat přehnaná reklamní sdělení s využitím přemíry superlativů a pod.

4.6 Agentura musí svou nabídku prezentovat pravdivě, věcně a dle Podmínek Služby.

4.7 Obrázek Inzerátu musí být ilustrační nikoli reklamní. Nesmí se jednat o logo Agentury a pod.

4.8 Obsah inzerátu podléhá schválení ze strany poskytovatele Služby. Termín schválení není stanoven, bude však učiněno bez zbytečného odkladu. Změny provedené ze strany Služby podléhají následnému schválení ze strany Agentury.

4.9 Agentura se zavazuje v jednotlivých kategoriích Služby přidávat Inzeráty v rozumné míře. Nesmí se jednat o Inzeráty podobného nebo stejného charakteru.

4.10 Služba si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a kdykoli Inzerát neschválit nebo odebrat.

4.11 Inzerát musí obsahovat aktuální kontaktní údaje Agentury a další informace a podmínky tak, aby Zákazník byl jednoznačně srozuměn s tím, co je mu nabízeno

4.12 Agentura tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Upgates nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků mezi Zákazníkem a Agenturou, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody či porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv.

4.13 Smluvní strany prohlašují, že Upgates není odpovědný za služby poskytované v rámci Marketplace ani za funkčnost propojení; za obsah i jakost odpovídá vždy Agentura. 

4.14 V případě, že Agentura poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající z těchto obchodních podmínek, odpovídá Upgates za újmu z tohoto jednání (či opomenutí) vzniklou, a to včetně újmy na dobré pověsti Upgates vůči Zákazníkům či jiným inzerentům a poskytovatelům doplňků, a současně tím vzniká Agentuře povinnost uhradit Upgates veškeré náklady s tím spojené.

4.15 V případě, že Agentura nebude své služby poskytovat řádně a dle ujednání s Upgates či Zákazníkem, je Upgates oprávněn s okamžitou účinností ukončit spolupráci s Agenturou bez dalšího upozornění, a to bez náhrady případného ušlého zisku či jakékoliv možné škody. Nad rámec výše uvedeného si Upgates vyhrazuje možnost ukončit inzerci na svém webu kdykoliv, např. když se mu nebude z objektivních důvodu zamlouvat obsah, forma zpracování inzerátu nebo profil Agentury, nebude o inzerát dlouhodobě zájem apod., a to bez náhrady případného ušlého zisku či jakékoliv možné škody.

4.16 Porušením řádného poskytování služeb se pro účely těchto obchodních podmínek mimo jiné považuje nezákonné kopírování služeb či produktů (porušení duševního vlastnictví), chybovost poskytovaného řešení, poskytování nepravdivých či zavádějících informací apod.

4.17 Nad rámec výše uvedeného, pokud Upgates obdrží negativní reference týkající se neodpovídající jakosti služeb, které nabízí Agentura, je Upgates oprávněn od smluvního vztahu bez zbytečného odkladu odstoupit.

5. ÚPRAVY A SDÍLENÍ INZERÁTŮ

5.1 Agentura souhlasí s tím, že jeho inzerát může být strojově přeložen do jiných jazyků v rámci rozšíření nabídky zejména pro slovenskou a anglickou verzi webu a současně souhlasí s případným sdílením inzerátu na sociálních sítích či jiných sdělovacích kanálech.

5.2 Upgates je oprávněn požadovat úpravu inzerátu (grafiky, textu apod.) před jeho schválením a zveřejněním na Marketplace. Upgates si vyhrazuje právo inzerát neschválit bez udání důvodu. 

5.3 Z inzerátu lze vytvořit doplněk za situace, kdy to Upgates uzná za účelné a Agentura s tímto bude souhlasit. V takovém případě se bude smluvní vztah řídit odlišnými obchodními podmínkami.

6. POPTÁVKA

6.1 Poptávku provádí návštěvník Služby (dále jen „Zákazník“) v detailu Inzerátu v rámci vyplnění poptávkového formuláře.

6.2 Agentura se zavazuje na základě obdržené poptávky kontaktovat Zákazníka s informacemi o dalším postupu zakázky.

6.3 Komunikace, fakturace, konzultace a případné vyjednávání zakázky probíhá výhradně na základě přímé komunikace mezi Agenturou a Zákazníkem bez využití Služby jako prostředníka. Služba slouží pouze jako zprostředkovatel mezi poptávkou Zákazníka a nabídkou Agentury.

6.4 Agentura se zavazuje v pracovních dnech reagovat na nabídky Zákazníků do 48 hodin. 

6.5 Ačkoliv je možné, aby byla Agentura oslovena Zákazníkem napřímo, Upgates doporučuje využít kontaktní formulář, který je navržen tak, aby byl Zákazník podrobně informován o všech náležitostech, současně slouží také k hodnocení Agentury.

6.6 Agentura má mimo jiné povinnost informovat Zákazníka při objednávce jeho služeb o celkové ceně (včetně všech souvisejících nákladech) a jednoznačně jej seznámit s rozsahem poskytovaných služeb.

7. HODNOCENÍ ZAKÁZKY

7.1 Jakmile Agentura uzná, že je zakázka z její strany hotová, zašle ze svého Uživatelského účtu Zákazníkovi dotaz, zda zakázku schvaluje. Systém odešle Zákazníkovi email s odkazy pro potvrzení nebo odmítnutí schválení zakázky.

7.2 Po schválení zakázky je Zákazníkovi zaslán formulář s možností Hodnocení realizace zakázky.

7.3 Vyplněné Hodnocení bude přidáno do detailu Inzerátu do sekce Reference.

7.4 Služba si vyhrazuje hodnocení Inzerátu jakkoli upravit či smazat dle vlastního uvážení.

7.5 Služba si vyhrazuje právo odebrat Inzerát z nabídky v případě opakovaných negativních hodnocení ze strany Zákazníků.

8. ZRUŠENÍ A UKONČENÍ

8.1 Upgates si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit Uživatelský účet a odmítnout veškeré současné nebo budoucí používání Služby, v případě, že obsah takového Uživatelského účtu bude v rozporu s dobrými mravy, proti rasové toleranci, proti sexuální toleranci, proti náboženské toleranci či náboženskému přesvědčení, proti politickému přesvědčení a proti příslušným skutkovým podstatám trestního zákoníku nebo pokud k tomu bude Upgates vyzván příslušnými úřady státní moci. Takové ukončení Uživatelského účtu bude mít za následek deaktivaci nebo smazání veškerého obsahu nebo přístupu k Uživatelskému účtu. Upgates si vyhrazuje právo odmítnout poskytovat Službu komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

8.2 Agentura může spolupráci kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu. Spolupráce je ukončena okamžikem doručení e-mailu s písemnou žádostí na adresu partner@upgates.cz. Ke zrušení Uživatelského účtu dojde bez zbytečného odkladu.

9. MODIFIKACE SLUŽBY A CENOVÉ PODMÍNKY

9.1 Upgates neručí za možné nahodilé přerušení poskytování Služby. Upgates si dále vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby na nezbytně nutnou dobu k údržbě serverů a systémů. Upgates prohlašuje, že v rámci svých možností se pokusí upozornit Agenturu o možnosti přerušení, avšak zároveň upozorňuje na možnost nahodilého přerušení bez předchozího upozornění.

Upgates se zavazuje Službu průběžně modifikovat k zajištění lepší funkčnosti a přidávat nové funkce, avšak rovněž připouští možnost zániku některých funkcí, které však nepovedou k podstatnému zhoršení Služby či ke ztrátě funkčnosti Služby.

9.2 Upgates a Agentura prohlašují, že uveřejnění Nabídky ve Službě je vzájemně poskytováno bezplatně.

9.3 Upgates si za možnost vložení Poptávky ze strany konečného zákazníka neúčtuje žádnou cenu, poplatek ani provizi.

9.4 Upgates se zavazuje Agentuře vyplatit provizi ve výši 15% z každého Projektu Agentury po dobu jednoho roku ode dne připsání jeho první Provize.

10. ZÁKAZ KONKURENCE

10.1 Agentura se zavazuje, že nenaváže žádnou obchodní spolupráci se Zákazníky Služby s výjimkou obchodní spolupráce v rámci schváleného Inzerátu. To neplatí, pokud Služba k takové obchodní spolupráci dá výslovný souhlas.

10.2 Tato povinnost trvá po celou dobu využívání Služby.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 V případě, že Agentura poruší jakékoliv ustanovení Podmínek Služby, je Služba oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci s Agenturou.

11.2 V případě, že Agentura nebude své služby poskytovat v řádné kvalitě a Zákazník ukončí z tohoto důvodu spolupráci se Službou, je Služba oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci s Agenturou.

11.3 V případě porušení zákazu konkurence je Služba oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci s Agenturou.

11.4 Agentura ručí za kvalitu realizované zakázky a dodržení všech podmínek uvedených v Inzerátu. Agentura zajišťuje veškerou technickou podporu k realizované zakázce.

11.5 Agentura ručí za případné chyby a změny ve fungování Projektů způsobené svým zásahem. Technická podpora UPgates není v tomto případě poskytována.

12. AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ OBSAHU

12.1 Upgates neuplatňuje žádný nárok na duševní vlastnictví obsahu, který Agentura do Služby vloží. Jelikož je vložený obsah zobrazován veřejně, dává Agentura souhlas s tím, že ostatní si jej mohou prohlížet a sdílet.

13. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

13.1 Upgates si vyhrazuje právo kdykoli v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit znění těchto Podmínek Služby.

13.2 V případě jednostranné změny Podmínek Služby může Agentura spolupráci z tohoto důvodu vypovědět, a to nejpozději v den účinnosti nabytí jednostranné změny.

13.3 Nejnovější verzi Podmínek Služby si můžete prohlédnout kdykoli na adrese https://www.upgates.cz/a/obchodni-podminky-pro-marketplace .

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 Při registraci Uživatelského účtu Služby jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností a závazků uvedených v těchto obchodních podmínkách. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností poskytovatele.

14.2 Údaje jsou k dispozici pouze Upgates. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

14.3 Agentura poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto její údaje, byly využity poskytovatelem za účelem nabízení svých produktů.

14.4 Agentura a Upgates se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

14.5 Upgates používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním webu Agentura souhlasí s použitím zmíněné technologie.

15. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

15.1 UPgates neodpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností poskytování Služby ze strany Agentury. Upgates neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, pokud byly způsobeny Agenturou či okolnostmi vylučujícími odpovědnost (například vyšší moc).

15.2 Agentura souhlasí, že nebude reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, nebo zneužívat jakékoli části Služby bez výslovného písemného povolení Upgates. Služba je vždy a za všech okolností vlastnictvím Upgates, pokud Upgates nerozhodne jinak.

15.3 Upgates má právo Agentuře zasílat čas od času e-mailové zprávy informačního a nabídkového charakteru.

15.4 Není dovoleno používat počítačové červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.

15.5 Upgates neručí za to, že:

 • Služba splní specifické subjektivní požadavky a představy Agentury;
 • Služba bude provozována bez případných přerušení, bezpečně nebo bezchybně;
 • výsledky získané z používání Služby budou naprosto přesné a spolehlivé;
 • kvalita všech výrobků, služeb, informací či jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím Služby splní očekávání Agentury.

16.6 Zákazník bere na vědomí, že Upgates nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně jakýchkoli škod vyplývajících z ušlého zisku, goodwill, použití, dat nebo jiných nehmotných ztrát (i když byl Upgates upozorněn na možnost vzniku takových škod) vyplývajících z:

 • použití nebo neschopnosti používat Službu;
 • nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících ze zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo přijatých zpráv nebo uzavřených transakcí prostřednictvím Služby;
 • neoprávněného přístupu nebo zasahování do procesů nebo dat;
 • prohlášení nebo postojů třetí strany o Službě.

16.7 Podmínky Služby představují ucelenou dohodu mezi Agenturou a Upgates a stanovují způsob použití Služby, nahrazující všechna předchozí ujednání mezi Agenturou a Upgates (včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek Služby).

Otázky týkající se Podmínek Služby zasílejte na e-mail technické podpory partner@upgates.cz.