Co všechno obnáší offline marketing a jak z něj v podnikání vytěžit maximum?

Život internetového podnikatele se povětšinou točí kolem různých forem online marketingu. Právě ve virtuálním prostředí totiž probíhá hlavní boj o e-shopového zákazníka. Skutečně kompletní marketingová strategie by ovšem neměla opomíjet ani propagaci mimo online prostředí. Tedy ve skutečném světě. Jaké jsou formy offline marketingu a co od něj očekávat? Právě na to si v tomto článku odpovíme. 

Co je to offline marketing? 

Definice offline marketingu je jednoduchá. Jedná se o jakoukoliv formu podpory prodejem zboží, která se odehrává mimo internet. Online prostředí v posledních desetiletích ukrojilo z marketingových rozpočtů mnoha firem značnou část. Prezentace v offline světě je však stále důležitou součástí komplexní marketingové strategie

Historie Offline marketingu

Historie offline marketingu je vlastně stará podobně jako lidstvo samo. Už od starověku totiž existovali prodejci, kteří se ze všech sil snažili prodat své zboží. Rozmach skutečně marketingových metod však můžeme sledovat zhruba od časů průmyslové revoluce. Zefektivnění výroby prostřednictvím nových strojů vedlo k záplavě nových nejrůznějších produktů na trhu. Společnosti tak v nové konkurenci musely o své místo na trhu začít bojovat. Na přelomu 18. a 19. století byl však stále nejmocnější formou marketingu tisk. Ať už šlo o noviny, nebo třeba plakáty. Další průlom přinesl nástup a rozšíření rádia a o několik desetiletí později také televize. Někdy na přelomu tisíciletí se pak offline propagace začala o pozornost veřejnosti dělit s nastupujícím internetem. 

Je propagace v offline světě stále důležitá?

Ano. I v dnešním světě hraje v marketingovém mixu kvalitní a promyšlená prezentace v offline světě svou nezastupitelnou roli. Lidé totiž nežijí jenom na internetem. Stále poslouchají rádio, čtou časopisy, sledují televizi, nebo se pohybují ve veřejném prostoru. Tam všude se mohou setkat s vaším reklamním sdělením. 

Existují pak vybrané segmenty, kdy vám offline marketingové aktivity mohou přinést více než aktivní přítomnost v online světě. Příkladem může být třeba firma působící v segmentu B2B, pro kterou mohou být stěžejní různé specializované konference a výstavy společně s produktovými katalogy. 

Hlavní typy offline marketingu

Typů offline marketingové podpory existuje nepřeberné množství. Zde jsou ty, se kterými se v běžném životě setkáme nejčastěji. 

Tisková reklama: Reklama v novinách, časopisech a jiných periodikách. Především v komunikaci velkých a silných značek má své místo. Funguje zejména jako součást komplexního marketingové strategie, kdy se tiskoviny stávají jedním z kontaktních bodů se zákazníkem. Pro menší firmy může tisková reklama přinést zajímavé výsledky ve spojení s úzce specializovanými a profilovanými médii. 

Televizní reklama: Televizní reklamy známe důvěrně všichni. Ty nejpovedenější se dokonce vryjí do paměti lidí klidně na desetiletí. Jedná se však o způsob marketingové propagace, který patří k těm vůbec nejnákladnějším. Pro mnohé značky je přítomnost v televizi otázkou prestiže. 

Slavná reklama na odolné barvy.

Rozhlasová reklama: Také zvukovou reklamu v rádiu všichni dobře známe. Oproti televizi nabízejí rozhlasové stanice lepší segmentaci spotů do jednotlivých regionů. Jde tedy o formu marketingu, kterou mohou volit i menší a lokálně působící firmy. 

Venkovní reklama: Billboardy, reklamní nosiče, nebo jiné reklamní poutače. To vše patří do venkovní reklamy. Jde o klasickou formu propagace, která má však i v moderním marketingovém mixu své místo. Upoutat pozornost veřejnosti směrem k velkoformátovému reklamnímu sdělení však může být stále složitější. 

Marketing v místě prodeje: Především maloobchodní prodejci nepodceňují také takzvaný marketing v místě prodeje. Jedná se o reklamní materiály, které s pozorností zákaznika pracují přímo tam, kde se odehrává obchod, tedy nejčastěji v prodejně. Pokud už ji zákazník navštívil, můžete jej prostřednictvím marketingových materiálů přesvědčit o výhodách svých produktů, nebo jej jinak motivovat k nákupu. 

Direct marketing: Přímý marketing spočívá v kontaktování jednotlivých potenciálních zákazníků. Především kvůli pochybným prodejcům a značkám má trochu pošramocenou pověst. Pokud jej však firma uchopí správně, může se stát zajímavou a rentabilní součástí marketingového mixu. Do přímého marketingu řadíme kontaktování telefonem, podomní prodej, zasílání katalogů a podobně. 

Event marketing: Lidé se rádi setkávají a předávají si své zážitky. Právě proto je v byznysovém světě velmi populární event marketing, tedy pořádání akci, veletrhů, přednášek a podobně. Především v světě B2B se jedná velmi rozšířenou formu vzájemné spolupráce a propagace. 

Guerilla marketing: Neotřelé způsoby propagace, které vás nenechají chladnými. Někdy pobaví, jindy šokují. To je guerilla marketing. Z jeho projevy se nejčastěji setkáte ve veřejném prostoru.

PR a vztahy s médii: Také budování dobré image v médiích patří mezi formy offline marketingu. 

Sponzorství a partnerství: U sponzorství obvykle nelze očekávat, že by se vám investice vrátila. Ve většině případů jde firmě spíše o formu podpory sportu, týmu, či spolku, který je podle ní důležitý, nebo k němu má z nějakého důvodu blízko. Pomáhá však při budování pozitivního obrazu společnosti před veřejností. 

CSR - společenská odpovědnost firem: Jedná se o soubor činností, prostřednictvím kterých se společnost snaží pozitivně působit na své okolí. Jde o dobrovolný závazek pro firmu chovat se ke svému okolí i společnosti zodpovědně. 

Reklamní předměty: Naprostou klasikou jsou pak reklamní předměty. Všichni si nejspíše ihned vybavíme nejrůznější psací potřeby. Reklamní předměty mohou však být mnohem originálnější. Pokud jimi své partnery či zákazníky dostatečně zaujmete natolik, aby je používali, budou vaši společnosti pomáhat propagovat místo vás. 

Výhody a nevýhody offline marketingu

Výhody:

Libovolná kombinace různých forem: V předchozím odstavci jsme si ukázali, že forem marketingové prezentace v offline světě existuje mnoho. Jen málokterá společnost přitom využívá pouze jednu. Klíčem efektivní propagace je totiž kombinace několik forem reklamy. A právě offline reklama nabízí možnost provázat různé formy komunikace do co možná nejefektivnějšího celku. Například tak, aby na vás lidé narazili v reklamě v rádiu, všimli si billboardu u silnice a nakonec jim třeba do schránky přišel leták. 

Velký zásah: Reklamou v offline světě můžete zasáhnout obrovskou masu lidí. Většina populace stále sleduje klasická média, ke kterým reklamy neodmyslitelně patří. Reklama v televizi, novinách, v rádiu, nebo třeba na billboardu u dálnice se vryje do povědomí obrovskému množství lidí. 

Budování image silné značky: Masivní marketing je především u velkých značek do vysoké míry otázkou prestiže. Reklamní přítomnost především v tradičních médiích jako je televize nebo noviny, bývá doménou velkých a respektovaných společností. Kdo by do tohoto klubu nechtěl patřit?

Nevýhody:

Obtížná měřitelnost: Na rozdíl od onlinového prostoru, o kterém můžeme s trochou nadsázky říct, že zde můžeme dohledat historii každého kliku, to s měřením efektivity v offline světě není tak jednoduché. Nikdy nebudete schopni přesně zjistit, kolik nákupů vám přinesl konkrétní billboard u silnice nebo reklama v rádiu. Klíčové je tedy nastavení optimálního marketingového mixu, který vám bude přinášet požadované výsledky jako celek. 

Vyžaduje dobrou koordinaci jednotlivých typů: Aby byl offline marketing efektivní, budete muset zkombinovat více forem. Nemůžete očekávat, že vám jeden reklamní spot přinese výrazné výsledky. Klíč je v optimálním marketingového rozpočtu mezi různé typy offline reklamy. 

Nemožnost personalizace: Velkou nevýhodou oproti reklamám na internetu je nemožnost personalizace sdělení. Offline svět vám dá maximálně možnost vyselektovat si média, jejichž cílová skupina je pro vás zajímavá. Propracovanější formy cílení, jaké je dnes standardem v online světě jsou zde ale nereálné. 

Propojení offline a online propagace

V dnešní době, kdy digitální technologie hluboce pronikly do každé sféry našeho života, je nezbytné, aby podniky propojovaly své online a offline marketingové strategie, a tím maximalizovaly svůj dopad na zákazníky. Synchronizace online a offline marketingu umožňuje firmám dosáhnout konzistentního poselství napříč všemi komunikačními kanály a poskytuje zákazníkům bezproblémový zážitek z interakce s danou značkou. Například, když je billboard nebo televizní reklama podpořena online kampaní na sociálních médiích, která zákazníky dále směruje k produktům nebo službám, umožňuje to vytvářet silnější spojení mezi značkou a jejími zákazníky.

Použití kombinace online a offline marketingových technik přináší řadu výhod. Zaprvé, umožňuje to podnikům šířit svůj dosah a cílit na různé demografické skupiny, které mohou být více nakloněné jedné formě marketingu než druhé. Zadruhé, integrace online a offline marketingu může významně zvýšit značkové uvědomění a loajalitu zákazníků, protože konzistentní a koordinované zprávy zvyšují důvěru a uznání značky. Třetí výhodou je možnost shromažďování a analýzy dat z různých zdrojů, což pomáhá podnikům lépe porozumět svým zákazníkům a vytvářet efektivnější marketingové kampaně. V neposlední řadě takovéto provázání také zlepšuje ROI (návratnost investic) z marketingových aktivit díky synergii, kterou kombinace těchto dvou typů marketingu vytváří. Offline marketing by tedy neměli opomíjet ani podnikatelé, kteří provozují e-shop

Budoucnost offline marketingu

Ačkoli je digitální marketing na vzestupu a nabízí mnoho příležitostí pro personalizaci a segmentaci, offline marketing si zachovává svou platnost i v dnešní internetové době a bude pravděpodobně i nadále hrát důležitou roli v marketingové strategii podniků. Důvodem je skutečnost, že offline marketingové kanály, jako je televize, rádio, tiskoviny nebo billboarde, stále zasahují širokého publikum a jsou často považovány za důvěryhodnější než jejich online protějšky. Kromě toho, offline marketing umožňuje firmám vytvářet více smyslových zážitků - například prostřednictvím tiskových reklam, které zákazníci mohou držet a prohlížet, nebo prostřednictvím televizních nebo rozhlasových reklam, které mohou slyšet a vidět.

V budoucnosti bude klíčové, aby se firmy zaměřily na vytváření více integrovaných kampaní, které spojují offline a online svět. S rozvojem technologií jako jsou rozšířená realita (AR) a internet věcí (IoT) se otevírají nové příležitosti pro propojení těchto dvou sfér. Například, billboard může obsahovat QR kód, který zákazníci mohou naskenovat svými smartphony, aby se dostali k dalším informacím nebo nabídkám online. Takové spojení offline a online marketingu může vytvořit hlubší a více zapamatovatelné zkušenosti pro zákazníky. Takže, ačkoliv se role offline marketingu může měnit, bude i nadále důležitým součástem komplexní marketingové strategie.

Hezký příklad využítí online a offline světa. 

Další článek
Kde čerpat marketingovou inspiraci?