Průvodce propojením s Pohodou

Provoz ve zkušební verzi e-shopu

V rámci 30ti-denní zkušební doby jsou na Upgates aktivovány všechny funkce, tedy i možnost propojení na Pohodu. Pohodu je tedy možné bezplatně využívat pro pravidelné a automatické importy a exporty dat.

Kompatibilita

Ověřte, zda používáte system Windows Server 2008 a vyšší na serverech a Windows Vista a vyšší na osobních počítačích (konektor na starších verzích neběží).

Ke stažení

Upgates-konektor-2.0.15.msi
Aktuální verze: 2.0.15

Příprava před instalací konektoru

Aktualizace Pohody

Program Pohoda je potřeba mít aktualizovaný na nejnovější verzi. V menu Nápověda programu Pohoda klikněte na podmenu Aktualizovat. Dojde k automatické aktualizaci.

Údržba databáze Pohody

Proveďte údržbu databáze Pohody dle oficiálního návodu vydaného Pohodou.

Případně využijte náš obrázkový postup údržby databáze.

V agendě Soubor / Účetní jednotky vyberte databázi v menu Databáze / Správa databází.

Poté zvolte volby Pouze aktuální účetní jednotka a Údržba databáze.

Následně vyberte volby Obnova databáze, Kompakt databáze a Úplnou opravu integrity a nechte správu databáze dokončit.

Jakmile se u volby Obnova databáze objeví zelené zatržítko, splňují data podmínky konzistence určené při návrhu databáze (to se týká datové struktury, věcnou správnost dat částečně otestuje Oprava integrity).

Upozornění

Po dokončení údržby databáze restartujte počítač nebo server.

Kontrola fakturačních údajů firmy

Zkontrolujte, zda IČ v  Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje (u hlavního jazyka) odpovídá nastavení IČ v Pohodě v dané účetní jednotce. Zkontrolujte, zdali jsou stejné i mezery mezi čísly.

V administraci e-shopu:

A v Pohodě:

Instalace konektoru

Stáhněte si Upgates konektor zde nebo v administraci vašeho e-shopu.

Spusťte stažený soubor a proveďte instalaci dle průvodce.

Spusťte zástupce konektoru Upgates konektor, který se vytvořil na ploše vašeho počítače / serveru. Kliknete na něj pravým tlačítkem myší a vyberete Spustit jako správce.

Při prvním spuštění konektoru budete vyzváni k nastavení cesty k Pohodě. Nastavte cestu k souboru Pohoda.exe. Obvykle je to Počítač / "název disku" / Program Files / STORMWARE / Pohoda / Pohoda.exe. Může se stát, že cesta na vašem počítači nebo serveru bude odlišná.

Po nastavení cesty se vám otevře nové okno s nabídkou vytvoření a editace propojení. Pro vytvoření nového propojení klikněte na tlačítko Přidat propojení. Otevře se okno Přidat propojení, kde si propojení libovolně pojmenujete. Můžete si takto založit neomezený počet propojení, pokud třeba vlastníte více Upgates e-shopů.

Nastavení nového propojení

Pro zajištění propojení je nutné správně nakonfigurovat konektor a nasměrovat jej na váš projekt (administraci e-shopu).

Hlavní

ID propojení - unikátní kód propojení. Generuje se automaticky.

Název propojení - Název vašeho vytvořeného propojení.

Aktivní - Aktivace / deaktivace konkrétního propojení.

Automaticky exportovat data (opakování) - zaškrtněte políčko, pokud chcete používat automatický export produktů z Pohody do e-shopu v pravidelných časových intervalech. Ruční způsob exportu produktů z Pohody do e-shopu pomocí tlačítka Přenést data z Pohody můžete nadále využívat. Importují se pouze produkty se zaškrtnutým polem "internet".

Automaticky importovat objednávky (opakování) - zaškrtněte políčko, pokud chcete používat automatický import objednávek z e-shopu do Pohody v pravidelných časových intervalech. Ruční způsob importu objednávek pomocí tlačítka Přenést objednávky do Pohody můžete nadále využívat.

Dodatečné parametry propojení - Toto pole slouží pouze pro nás (Upgates technická podpora). Zůstává při vyplňování prázdné.

Exportovat objednávky od - Konektor vždy importuje objednávky dle času od posledního importu. Tímto nastavením si můžete nastavit vlastní datum, od kterého se budou objednávky importovat. POZOR! Přenastavením data může dojít k duplicitnímu zápisu již existujících objednávek.

Vyexportovat všechna data - Konektor posílá pouze data, která se změnila od posledního exportu. Pokud chcete znovu poslat všechna data, zaškrtněte toto pole.

Vyexportovat všechny obrázky a soubory - Konektor si pamatuje, které obrázky a soubory do e-shopu odeslal a znovu je neposílá. Pokud chcete znovu poslat všechny obrázky a soubory, zaškrtněte toto pole.

E-shop

Přejděte do administrace do sekce Propojení / Pohoda - oddíl Instalace.

Název projektu - vyplňte název vašeho projektu.

API klíč - překopírujte unikátní kód pro identifikaci vašeho e-shopu.

Pohoda

Uživatel - Základní jméno uživatele, pod kterým se přihlašujete do Pohody. Ve výchozím nastavení Pohody se jedná o uživatele "Admin".
Heslo - Heslo, pod kterým se přihlašujete do programu Pohoda. Pokud heslo nepoužíváte, nechejte pole prázdné.

Název databáze účetní jednotky - v programu Pohoda najeďte na stránku Účetní jednotky (Soubory / Účetní jednotky)

Informaci naleznete v seznamu účetních jednotek ve sloupci Datový soubor. Celý název souboru včetně přípony přepište do pole Název databáze účetní jednotky v konektoru. Soubor by měl obsahovat data z aktuálně používaného účetního období.

IČ účetní jednotky - IČ zapsané v programu Pohoda a v e-shopu (Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje; pro hlavní jazykovou mutaci).

Složka dokumentů firmy - vyberte složku, ve které se nachází podsložky Obrázky a Související soubory. V Pohodě najeďte do menu Nastavení / Globální nastavení.

Z možností Nastavení vyberte Adresář. Oddíl Dokumenty. Zaklikněte Používat složku dokumentů firmy. V uvedené adrese v poli Složka dokumentů se vytvoří nová Složka dokumentů firmy. Na tuto složku pak v konektoru pomocí tlačítka Procházet provedete navedení.

Filtr skladů pro export - omezení importu na konkrétní sklad. Zapisuje se cesta ke skladu ve formátu Sklad/Větev1/Větev2/...VětevX.
Na konci nesmí být uveden znak středníku aby se neposílal obsah skladu dvakrát. V konektoru lze nastavit pouze jeden sklad.

Uložte vyplněná data tlačítkem Uložit.

Detail propojení a tlačítka v konektoru

Přenést objednávky do Pohody - Slouží pro export všech nejnovějších objednávek do Pohody v daném okamžiku. Např. pokud nemáte nastavenou automatiku, nebo nechcete čekat do dalšího cyklu automatického exportu. Do Pohody se exportují objednávky, které byly vytvořeny od posledního exportu.

Přenést objednávky do Pohody (vybrané) - Slouží pro export pouze vybraných objednávek do Pohody. V okně, které vám vyskočí zadejte kódy jednotlivých objednávek, které chcete exportovat do Pohody. Pokud se pod některým z kódů objednávka v Pohodě již vyskytuje, bude zduplikována.

Přenést data z Pohody - slouží pro ruční import dat z Pohody do e-shopu. Např. pokud nemáte nastavenou automatiku. Samotné zpracování dat odeslaných z Pohody probíhá jednou za hodinu. Data se tedy ihned neobjeví ve vaší administraci. Importují se pouze změny, které jste provedli ve vaší Pohodě od posledního uskutečněného importu. Importují se pouze produkty se zaškrtnutým polem "internet".

Import ceníků a prvotní načtení produktů

 1. Vytvořte nebo upravte v administraci e-shopu ceníky přesně s takovými názvy, aby odpovídaly názvům ceníků založených v Pohodě. Zohledněte přesnou diakritiku i velká a malá písmena. Název by neměl přesahovat 10 znaků (omezení ze strany Pohody).
 2. Výchozí ceník v administraci e-shopu přejmenujte na "Prodejní". Pod tímto názvem je totiž veden v Pohodě.
 3. Pokud zákazníkovi v Pohodě přiřadíte speciální ceník a pod stejným názvem založíte ceník v e-shopu a přiřadíte ho danému zákazníkovi v jeho detailu, ceny se přenesou od zákazníka v Pohodě do téhož zákazníka v e-shopu.

Import obrázků

Import obrázků ze systému Pohoda funguje tím způsobem, že se v importu udává URL adresa, na které je obrázek dostupný. Po nahrání dat do systému Upgates se obrázek z této URL automaticky stáhne a uloží na hosting k e-shopu. Import si u každého obrázku, který naimportoval pamatuje URL adresu ze které ji stáhl. Pokud se zdrojový obrázek, nebo soubor změní, ale zůstane stejná URL adresa, import jej znovu nestáhne. 

Párování dopravy a platby

Párování typu dopravy a platby v objednávkách přenesených z e-shopu do Pohody může probíhat dvěma způsoby:

 • Podle názvu: jedná se o standardní způsob.
 • Podle ID: standardně není aktivní, protože vyžaduje dodatečné nastavení v e-shopu.

Párování podle názvu

Název musí být zcela shodný v e-shopu i v Pohodě, jinak nedojde ke spárování. Ukázka pro typ platby Dobírka

Název platby v e-shopu:

Název platby v Pohodě:


Pokud budete mít např. v e-shopu název Dobírka, ale v Pohodě název Dobírkou, pak nedojde ke spárování.

Párování podle ID

Tento způsob párování má během přenosu objednávek vyšší prioritu než párování podle názvu. Je ale nutné provést dodatečné nastavení v e-shopu, aby se mohl používat.

V pohodě si zobrazte u doprav nebo plateb sloupec ID. Níže je ukázka sloupce ID pro platby v Pohodě:

Hodnoty z tohoto sloupce se budou zapisovat ke konkrétnímu typu platby v administraci e-shopu. Obdobně funguje také ID pro dopravy v Pohodě.

Postup v administraci

 1. Přidejte si předdefinované pole ID dopravy v Pohodě nebo ID platby v Pohodě. Více zde.
 2. Otevřete si konkrétní dopravu (Nastavení / Objednávky / Doprava) nebo platbu (Nastavení / Objednávky / Platba). Hodnotu ID z Pohody je potřeba zadat do pole ID dopravy v Pohodě nebo ID platby v Pohodě v části Vlastní pole.
 3. Změny uložte.

Následně bude probíhat párování u plateb / doprav v přenášených objednávkách podle ID, bez ohledu na jejich název. Obdobné nastavení je potřeba provést individuálně u všech požadovaných typů doprav a/nebo plateb.

Nastavení pro druh dodání OSS

V administraci e-shopu lze nastavit u produktů a ostatních položek (doprava, platba, sleva) druh dodání OSS podle členění v programu Pohoda.

Postup v administraci

 1. Přejděte do sekce Propojení / Pohoda.
 2. V oddílu Hlavní vyberte jednu z možností v těchto otevíracích menu:
  • Druh dodání OSS (produkty)
  • Druh dodání OSS (doprava, platba, sleva)
 3. Provedené změny uložte.

  Problémy s propojením

  Chybové hlášky konektoru

  Během přenosu dat pomocí konektoru Upgates se mohou zobrazit následující chybové hlášky:

  • Pohoda vrátila neošetřený chybový kód (-5) nebo (-6) apod.: V programu Pohoda čeká na instalaci aktualizace. Je potřeba nejprve dokončit tuto instalaci a poté bude přenos dat do e-shopu znovu fungovat.
  • Nepodařilo se najít projekt s názvem (název vašeho projektu). Zkontrolujte zda je název projektu správně nastavený.: Tato hláška je obecného charakteru a může znamenat některou z následujících chyb:
   • Nastala chyba propojení s daným projektem na serveru Upgates.
   • Váš počítač, na kterém je spuštěna Pohoda, nepodporuje aktuální způsoby šifrování přenosu dat (verze TLS 1.2 a/nebo .NET využívané konektorem). Ověřte ve svém systému, zda máte tyto prvky povolené a jsou aktualizované na nejnovější verzi.

  1. Nastavení propojení konektoru

  1.1. Špatný název projektu

  Zadáváte název projektu založeného v Upgates. Lze také zjistit z URL adresy (nazev-projektu.upgates.com část nezadáváte) nebo přímo v Nastavení / Propojení / Pohoda oddíl Instalace.

  1.2. Špatný název databáze účetní jednotky

  Zadáním špatného názvu může dojít k nefunkčnosti stahování objednávek. Většinou k této chybě dochází při přechodu na nové účetní období.

  1.3. Špatné IČ účetní jednotky

  IČ v Pohodě (Účetní jednotka / IČ) se musí shodovat s vyplněným v administraci e-shopu v sekci   Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje. Musí být stejné i případné mezery.

  1.4. Více relací Pohody

  Systém je navržen ve smyslu 1 program = 1 konektor. Pokud je Pohoda spuštěná např. na serveru pro více uživatelů, není možné, aby každý uživatel měl nainstalovaný vlastní konektor.

  2. Aktualizace Pohody

  2.1. Po zapnutí Pohody vyskakuje okno pro aktualizaci programu

  Pokud po fyzickém zapnutí Pohody se na obrazovce objeví okno s informací o aktualizaci programu, je třeba ji provést. Bez provedené aktualizace konektoru nebude fungovat. Pokud máte nastaveno spouštění Pohody automaticky, např. na vzdáleném serveru, je třeba se přesvědčit, zda Pohoda nevyžaduje aktualizaci a tu provést.

  2.2. Pohoda je již aktualizována, ale konektor stále nefunguje

  Po aktualizaci Pohody je nutné provést restart PC případně Serveru, na kterém Pohoda běží.

  3. Verze Konektoru

  Zkontrolujte si, zda máte aktuální verzi konektoru. Verzi konektoru vidíte v hlavičce spuštěného programu a tato verze musí odpovídat verzi v administraci, viz.   Propojení / Pohoda 

   Konektor pouze přeinstalujte, není nutné provádět znovu nastavení. Konektor musí být v průběhu přeinstalace vypnutý.

  4. Nenaimportovaly se produkty z Pohody

  4.1. Produkty nemají povolen příznak "Internet"

  V Pohodě musíte mít u produktu povoleno prodej přes internet. Neoznačené produkty se nebudou z Pohody přenášet do e-shopu.

  4.2. Nenaimportovaly se vám obrázky nebo soubory

  Zkontrolujte si cestu k dokumentům firmy. Cestu naleznete v Pohodě pod Nastavení / Globální nastavení a v levém sloupci Dokumenty.

  1) Musíte mít zaškrtnuto Používat složku dokumentů firmy.
  2) Cesta musí být úplná včetně názvu firmy.

  Správně:

  např. C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\Novák

  Špatně:

  C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\ Cesta k dokumentům je neúplná, neobsahuje totiž firmu.

  3) Složka dokumentů firmy musí být na lokálním úložišti s Pohodou, nesmí se jednat o síťový disk.

  4.3. Nenaimportovaly se mi ceny do e-shopu z Pohody

  Ceny z Pohody se párují na základě názvů Ceníků v e-shopu a názvu Slev v Pohodě. Názvy se musí shodovat. Ceníky naleznete v administraci pod Nastavení / Produkty / Ceníky.

  Pokud se v e-shopu změní název ceníku, tak je potřeba v Upgates konektoru zaškrtnout v Nastavení pole Vyexportovat všechna data. Následně dojde ke správnému přenesení cen u produktů.

  Když se provede změna názvu ceníku v Pohodě, tak se informace přenese automaticky do e-shopu.

  4.4. Neaktualizují se ceny produktů v e-shopu

  Pokud se ceny z Pohody nepřenáší do e-shopu, pak si ověřte následující:

  • V konektoru Upgates máte zadaný název databáze účetní jednotky, kterou aktuálně používáte v Pohodě. Pokud si v Pohodě založíte novou účetní jednotku, pak je potřeba její název ručně zadat do nastavení konektoru. Poté si proveďte exportování všech dat z Pohody, aby se odeslala aktuální data.
  • Pokud si do Pohody přenášíte automaticky data z externího systému (od dodavatele apod.), pak toto napojení zřejmě neprovádí správnou aktualizaci datumu změny u konkrétního produktu v Pohodě. Konektor poté nepozná, že u produktu došlo ke změně. Ověřte si u všech svých automatizovaných napojení, jestli provádí správnou aktualizaci dat.

  5. Objednávky

  5.1. Nepárují se mi produkty zasílané v objednávce s těmi v Pohodě

  Objednávka z e-shopu se přenese do Pohody, ale její produkty se nespárují s těmi, které máte v databázi Pohody? V podstatě se položky objednávky přenesou jako textové? Párování produktů v objednávce probíhá na základě kódu produktu.

  5.2. Chci přenášet pouze objednávky do Pohody

  Pokud chcete importovat z e-shopu do Pohody pouze objednávky a produkty nikoliv, v sekci Import produktů / Konfigurace nastavte všechna datová pole na nezpracovávat.

  5.3 Objednané produkty se hned neodečtou ze skladu Pohody

  Po importu objednávek z e-shopu do Pohody se automaticky neodečtou skladové zásoby produktů v Pohodě. Je třeba objednávku v Pohodě zpracovat nebo udělat výdejku apod.

  Tuto situaci lze vyřešit rezervací produktů. V administraci e-shopu v sekci Propojení / Pohoda zaškrtnete volbu Exportovat produkty jako rezervované:

  Poté se produkty z importovaných objednávek rezervují na skladě Pohody. Tím se hned sníží počet skladového množství, takže je k dispozici jen skutečný počet produktů. Rezervované produkty v Pohodě lze vyřídit vystavením prodejního dokladu, faktury nebo výdejky.

  5.4 Pohoda hlásí chybu a nepřenáší se objednávky

  Během přenosu objednávek z e-shopu Pohoda vrátila chybu: Tento balíček není určen pro tuto jednotku.

  Problém je v tom, že není stejné v Pohodě i e-shopu.

  5.5 Nastavení měny a konverzních kurzů

  Konverzní kurz je navázaný na výchozí měnu v Pohodě. Tu si můžete nastavit v administraci e-shopu v sekci Propojení / Pohoda, pole Výchozí měna v Pohodě.

  5.6 Pohoda nerozlišuje u objednávek z e-shopu stav s neprovedenou platbou

  Tuto situaci lze řešit dvěma způsoby:

  • V administraci e-shopu si nastavte, aby se exportovaly pouze vyřešené (vyřízené) objednávky.
   • V sekci Objednávky / Export (pravidelný) v části Nastavení u položky Exportovat pouze vyřízené nastavte na Ano.
   • Poté si u každé objednávky pro export do Pohody nastavte příznak vyřešeno. Více zde.
  • Exportujte si do Pohody objednávky jako dosud. K tomu si do Pohody importujte data z platební brány nebo banky v některém z formátu podporovaných Pohodou. Pomocí těchto dat si párujte platby a následně zpracovávat objednávky.

  6. Exportování všech dat z Pohody

  Pohoda nově posílá pouze změny u již importovaných produktů. V případě problému typu neaktualizace produktů, nezakládání nových produktů nebo nesprávná aktivace/deaktivace produktů aj. vyexportujte prosím všechny produkty do e-shopu pomocí volby v konektoru.

  7. Zaslání ladících informací konektoru

  Pokud vám žádná z výše uvedených možností nepomohla a přenos vám stále nefunguje, vygenerujte ladící informace a zašlete je na technickou podporu prostřednictvím formuláře v administraci. Pokud je soubor větší než 15MB můžete využít online úložiště https://www.uschovna.cz/.

  7.1. Kde vygenerovat ladící informace?

  Ladící informace lze vygenerovat v konektoru ve vámi vytvořeném propojení pod tlačítkem Nastavení.

  Na této stránce
  Zpět

  Další zdroje informací

  Facebook poradna

  Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

  Přejít do poradny

  Akademie

  Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

  Přejít do akademie

  Novinky z Blogu

  Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

  Přejít do blogu

  Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

  Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

  Zákaznická podpora