Obchodní a provozní podmínky služby Upgates

Společnost EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina (dále jen „Upgates“) je společností umožňující tvorbu e-shopů (dále jen "Projekt") a to prostřednictvím využití služeb Upgates na doménách, subdoménách a jazykových mutacích ve vlastnictví Upgates (dále jen "Služba").

Užíváním Služby za účelem vytvoření svého Projektu souhlasíte s následujícími závaznými obchodními a provozními podmínkami Služby Upgates („Podmínky Služby“).

1. PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU

1.1 Každý zájemce (dále jen „Zákazník“) o vytvoření Projektu je povinen vytvořit si na Službě svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatelský účet si může založit právnická osoba nebo fyzická osoba starší 14 let. Subjekty se sídlem mimo území České republiky mohou být pouze právnickými osobami s platným a aktivním IČO. Pro založení Uživatelského účtu je nutné vyplnit informace požadované registračním formulářem. Založením účtu Zákazník uzavírá s Upgates smlouvu a prohlašuje, že souhlasí s těmito Podmínkami Služby.

1.2 Každý Zákazník je povinen chránit přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu a k datovému uložišti Projektu tak, aby nemohly být zneužity neoprávněnou osobou.

1.3 Zákazník je odpovědný za veškerý obsah, který buď on nebo jiné oprávněné osoby vloží do Uživatelského účtu a za veškeré prováděné aktivity. Veškerý obsah i aktivity musí být v souladu s právními předpisy. V případě, že dojde k porušení právního předpisu, je Upgates oprávněn znemožnit zájemci přístup do Uživatelského účtu a tento rovněž odstranit.

2. ZÁLOHOVÁNÍ

2.1 Zálohy databáze (tj. převážně textový a obrázkový obsah) se provádějí vždy jednou denně v nočních hodinách. Udržováno je vždy pět nejnovějších denních záloh a tři nejnovější týdenní zálohy (vždy od pondělka). Obnovu zálohy na základě individuálního požadavku Zákazníka je možné provést za poplatek dle rozsahu prací a hodinove sazby Služby.

2.2 Záloha grafiky (tj. převážně vizuál a rozložení) Projektu probíhá automaticky jednou denně v nočních hodinách. Obnovu zálohy na základě individuálního požadavku Zákazníka je možné provést za poplatek dle rozsahu praci a hodinove sazby Služby.

3. NADSTANDARTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAD RÁMEC SLUŽEB

3.1 Upgates nabízí vedle Služby také možnost sjednat si pro realizaci svého Projektu nadstandartní služby. Nadstandartními službami se rozumí zejména úpravy Projektu, poskytování vybraných grafických služeb, nastavování importů, vybraných platebních bran, dalších individuálních požadavků a dalších příplatkových služeb dle ceníku na webu Upgates (dále jen „Nadstandartní služby“).

3.2 Služba nabízí propojení Projektu na služby třetích stran. Seznam poskytovaných doplňků je uveden na webu Upgates v sekci Doplňky. Upgates zodpovídá pouze za nabízené propojení, nikoli fungování propojené služby jako takové. V ceně doplňku rovněž není zahrnutá cena nebo pronájem propojené služby.

3.3 Cena za Nadstandardní služby se odvíjí od počtu hodin potřebných k provedení jednotlivé Nadstandardní služby, přičemž hodinová sazba a počet předpokládaných hodin strávených na plnění konkrétní Nadstandardní služby je Zákazníkovi sdělen předem prostřednictvím ticketu v systému zákaznické podpory.

3.4 Případnou reklamaci Nadstandardní služby realizované ze strany Upgates je Zákazník povinen uplatnit nejpozději do 48 hodin.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Platba za Upgates a Nadstandardní služby probíhá prostřednictvím tzv. peněženky (dále jen „Peněženka“). Do Peněženky musí Zákazník vložit finanční obnos v minimální výši 100 Kč nebo 5 EUR podle nastavené měny a v maximální výši trojnásobku měsíční doporučené platby uvedené v peněžence Projektu v oddílu Finalizace. Finanční obnos je možné vložit bankovním převodem nebo uhradit platební kartou. Poté, co zaplacená částka dorazí na účet Upgates, bude Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zaslána faktura.

4.2 Po založení Uživatelského účtu začíná Zákazníkovi běžet bezplatná třicetidenní lhůta užívání Služby, která slouží k bezpečnému seznámení se s možnostmi, které Služba nabízí a k vytvoření Projektu.

4.3 Po uplynutí bezplatného třicetidenního užívání má Zákazník na výběr, zda chce i nadále pokračovat v užívání Služby, či nikoliv. Pokud ano, musí mít Zákazník v Peněžence finanční částku v alespoň takové výši, aby pokryla užívání Služby na jeden den. V případě, že Zákazník takovou finanční částku nebude mít, budou omezeny možnosti používání Služby dle bodu 5 Podmínek Služby.

4.4 Bezplatné třicetidenní užívání je možné také zkrátit, pokud Zákazník před uplynutím této doby nabije finanční částku do Peněženky svého Projektu a nastaví doménu Projektu.

4.5 Platby za využívání Služby jsou účtovány jednou denně odečítáním příslušné částky z Peněženky. V případě, že Zákazník nebude mít v Peněžence dostatečný finanční obnos, bude na toto upozorněn prostřednictvím e-mailu.

4.6 Pro případ navýšení funkcionality (upgrade) nebo snížení funkcionality (downgrade) Služby musí Zákazník vždy provést objednání/zrušení funkcionality prostřednictvím svého Uživatelského účtu. V průběhu nákupu upgradu bude Zákazník informován o ceně za tento upgrade. V případě dokončení nákupu upgradu je poplatek za využívání nové funkcionality nevratný. V případě downgradu nebudou Zákazníkovi vráceny peněžité prostředky do Peněženky, ale budou použity na další provoz objednané Služby.

4.7 Upgates upozorňuje na to, že v případě zvolení downgradu může dojít ke ztrátě funkčnosti, kapacity nebo výkonu Projektu Zákazníka. Za tyto ztráty není Upgates odpovědný.

4.8 Všechny ceny uvedené v aktuálním ceníku Upgates jsou vždy uvedeny bez daní, dávek nebo cel uložených daňovými úřady. Povinnost zaplatit tyto daně, dávky nebo cla se řídí vždy platnými právními předpisy.

5. ZRUŠENÍ A UKONČENÍ

5.1 Pokud v Peněžence není finanční obnos alespoň na denní pronájem Služby, dojde k pozastavení administrační části Projektu, tj. řádný provoz Projektu nebude možný. Po tuto dobu je Zákazníkovi účtována příslušná částka za denní provoz.

5.2 V případě, že Zákazník ani do 10 dnů ode dne expirace Projektu neuhradí finanční obnos dle odstavce 4.1., dojde k pozastavení webové části Projektu, tj. jeho e‑shop nebude pro třetí osoby viditelný. Zákazníkovi je v takovém případě rovněž zrušena e‑mailová schránka Projektu zřízená na serverech Upgates jako součást Služby, včetně smazání jejího kompletního obsahu bez nutnosti provést jakoukoli zálohu a obnovu v budoucnu. Po uplynutí 10 dnů ode dne expirace Projektu už nebude po Zákazníkovi vyžadována částka za denní provoz dle předchozího odstavce.

5.3 V případě, že Zákazník ani po uplynutí šesti měsíců od expirace Projektu nezaplatí finanční obnos dle odstavce 4.1., jeho Uživatelský účet i s Projektem bude nenávratně smazán a Projekt již nebude možné obnovit.

5.4 V případě, že Zákazník nejpozději do šesti měsíců od expirace Projektu zaplatí částku dle odstavce 4.1., bude jeho Projekt automaticky obnoven.

5.5 Upgates si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit Uživatelský účet nebo Projekt a odmítnout veškeré současné nebo budoucí používání Služby, v případě, že obsah takového Projektu bude v rozporu s dobrými mravy, proti rasové toleranci, proti sexuální toleranci, proti náboženské toleranci či náboženskému přesvědčení, proti politickému přesvědčení a proti příslušným skutkovým podstatám trestního zákoníku nebo pokud k tomu bude Upgates vyzván příslušnými úřady státní moci. Takové ukončení Projektu bude mít za následek deaktivaci nebo smazání Uživatelského účtu a Projektu, nebo přístupu k Uživatelskému účtu a propadnutí a vzdání se veškerého obsahu Uživatelského účtu nebo Projektu. Upgates si vyhrazuje právo odmítnout poskytovat Službu komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

5.6 K pozastavení provozu Služby dochází po expiraci Peněženky daného Projektu, tzn. dosažení peněžní částky menší, než je nulová hodnota. Do té doby je účet Zákazníka stále aktivní. Pokud Zákazník nechce, aby byl Projekt viditelný pro osoby třetích stran v době, kdy ještě není expirovaná Peněženka, může si v Peněžence smazat nastavenou doménu. Zároveň má Zákazník pětidenní lhůtu na to, aby si stáhl obsah Projektu pro archivaci, přičemž tato lhůta začíná běžet ode dne ukončení poskytování Služby. Následně budou všechna data nenávratně odstraněna. Data si Zákazník může stáhnout pouze pomocí oficiálních exportních souborů, které jsou ve formátech XML a CSV. Žádný jiný databázový export Upgates neumožňuje.

5.7 Zákazník může smlouvu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu. V případě, že má Zákazník v Peněžence nevyužité peníze, které žádá vrátit, je povinen napsat jako majitel e-shopu na e-mailovou adresu info@upgates.cz, že Projekt ukončuje a žádá o vrácení nevyužitých peněžních prostředků. Smlouva je ukončena okamžikem doručení e-mailu na adresu info@upgates.cz, ke zrušení Projektu dojde bez zbytečného odkladu.

6. MODIFIKACE SLUŽBY A CENOVÉ PODMÍNKY

6.1 Upgates neručí za možné nahodilé přerušení poskytování Služby či propojených služeb třetích stran. Upgates si dále vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby na nezbytně nutnou dobu k údržbě serverů a systémů. Upgates prohlašuje, že v rámci svých možností se pokusí upozornit Zákazníka o možnosti přerušení, avšak zároveň upozorňuje na možnost nahodilého přerušení bez předchozího upozornění. Po dobu prokazatelného přerušení poskytování Služby Zákazníkovi nebude cena této Služby účtována, pokud bude závada trvat déle než 24 hodin. 

Upgates se zavazuje Službu průběžně modifikovat k zajištění lepší funkčnosti a přidávat nové funkce, avšak rovněž připouští možnost zániku některých funkcí, které však nepovedou k podstatnému zhoršení Služby či ke ztrátě funkčnosti Služby.

6.2 Ceny všech služeb Upgates, včetně poplatků za služby, lze měnit až po 10 dnech od oznámení těchto změn. Oznámení může být provedeno kdykoli a musí být publikováno na stránkách Upgates nebo ve Službě samotné.

6.3 Cena Služby, rozsah služeb a Nadstandardní služby jsou stanoveny v ceníku Upgates na adrese https://www.upgates.cz/cenik, případně na jejích jazykových mutacích.

6.4 Upgates nenese odpovědnost vůči Zákazníkovi ani vůči žádné třetí straně za případné pozastavení nebo přerušení služby Upgates v případech například výpadků serverů či chyb v softwaru.

6.5 Upgates zajistí Zákazníkovi technickou podporu k obsluze Služby prostřednictvím ticketovacího systému podpory (rozsah max. 10 požadavků/měsíc).

7. AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ OBSAHU

7.1 Upgates neuplatňuje žádný nárok na duševní vlastnictví obsahu, který Zákazník do Služby vloží. Jelikož je vložený obsah zobrazován veřejně, dává Zákazník souhlas s tím, že ostatní si jej mohou prohlížet a sdílet.

7.2 Upgates Zákazníkovi spolu s nabízenou Službou poskytuje nevýhradní licenci, která je dále nepřevoditelná, přičemž tato licence je chráněna obecně závaznými předpisy upravujícími ochranu práv duševního vlastnictví. Licence je poskytována po dobu, po kterou bude Upgates poskytovat Zákazníkovi své služby.

8. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1 Upgates si vyhrazuje právo kdykoli v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit znění těchto Podmínek Služby.

8.2 O změnách Podmínek Služby a jejich uveřejnění bude Zákazník informován prostřednictvím e‑mailu, a to nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny.

8.3 V případě jednostranné změny Podmínek Služby může Zákazník smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to nejpozději v den účinnosti nabytí jednostranné změny.

8.4 Nejnovější verzi Podmínek Služby si můžete prohlédnout kdykoli na adrese https://www.upgates.cz/obchodni-podminky.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt). Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností a závazků uvedených ve smlouvě a v těchto obchodních podmínkách, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností poskytovatele a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů – zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

9.2 Údaje jsou k dispozici pouze Upgates, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkami uvedenými v tomto článku Podmínek Služby a dále s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

9.3 Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto jeho údaje byly využity poskytovatelem za účelem nabízení svých produktů.

9.4 Zákazník a Upgates se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

9.5 Služby Upgates používají v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním webu Zákazník souhlasí s použitím zmíněné technologie.

10. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

10.1 Upgates odpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností poskytování Služby nebo Nadstandardních služeb, a to do výše ceny za poskytované služby za jeden měsíc. Upgates neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, pokud byly způsobeny Zákazníkem, třetími osobami či okolnostmi vylučujícími odpovědnost (například vyšší moc). Upgates však zajišťuje bezproblémový provoz v 99 % případů za rok.

10.2 Technická podpora je k dispozici pouze pro platící držitele Uživatelských účtů a je k dispozici pouze prostřednictvím formuláře v administrační části Služby.

10.3 Zákazník souhlasí, že nebude reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, nebo zneužívat jakékoli části Služby bez výslovného písemného povolení Upgates. Veškeré kódy a know‑how, které Zákazníkovi bude poskytováno ze strany Upgates či Služby zůstává majetkem Upgates, což znamená, že s ním nemůže být ze strany Zákazníka nakládáno jako s vlastním majetkem a k přechodu vlastnických ani obdobných práv nedochází.

10.4 Upgates má právo uveřejnit v zápatí a v meta data zdrojového kódu Projektu odkaz na Upgates, jako vývojáře Služby, a to po celou dobu fungování Projektu. Zákazník nesmí tento odkaz odstranit bez svolení Upgates. V případě odstranění odkazu z Projektu bude k měsíčnímu pronájmu tohoto Projektu účtována kompenzační částka 350 CZK bez DPH / měsíc.

10.5 Upgates má právo zobrazit na svém webu na stránce Reference a na sociálních sítích odkazy na realizované Projekty, které si vybral dle vlastního uvážení.

10.6 Zaplacením minimálního poplatku za užívání Služby získává Zákazník datové uložiště v objednaném rozsahu na serveru Upgates a možnost použití objednaných nástrojů Služby k vytváření vlastního obsahu a Projektů. Zaplacení minimálního poplatku neznamená pořízení Služby jako takové včetně zdrojových kódů a know-how. Služba je vždy a za všech okolností vlastnictvím Upgates, pokud Upgates nerozhodne jinak.

10.7 Verbální, fyzické, písemné nebo jiné zneužívání (včetně hrozby zneužití nebo odplaty) jakéhokoli zákazníka Upgates, zaměstnance, člena, nebo odpovědné osoby bude mít za následek okamžité zrušení Uživatelského účtu.

10.8 Upgates má právo Zákazníkovi zasílat čas od času e-mailové zprávy informačního a nabídkového charakteru.

10.9 Zákazník bere na vědomí, že technické zpracování Projektů může být přenášeno nešifrovaným způsobem a mohou být (a) přenášeny prostřednictvím různých sítí; a (b) měněny za účelem přizpůsobení se technickým požadavkům využívaných sítí nebo zařízení.

10.10 Zákazník nesmí nahrávat, zveřejňovat, hostovat, nebo přenášet nevyžádané e-maily, SMS, nebo "spam" zprávy.

10.11 Není dovoleno používat počítačové červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.

10.12 Pokud Zákazníkem využívaná šířka pásma výrazně překročí průměrné využití šířky pásma ostatních Zákazníků Služby (míra překročení je stanovena dle uvážení Upgates), vyhrazuje si Upgates právo okamžitě na nezbytnou dobu deaktivovat příslušný uživatelský účet nebo určité Projekty nebo omezit aktivitu hostingu do doby, než Zákazník zajistí snížení šířky svého pásma. V případě výrazného překročení průměrného využití šířky pásma Upgates neručí za řádnou funkci Služby a v takovém případě doporučuje upgradování Služby tak, aby byly požadavky Zákazníka zajištěny.

10.13 Upgates neručí za to, že: 

  • Služba splní specifické subjektivní požadavky a představy Zákazníka;
  • Služba bude provozována bez případných přerušení, bezpečně nebo bezchybně;
  • výsledky získané z používání Služby budou naprosto přesné a spolehlivé;
  • kvalita všech výrobků, služeb, informací či jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím Služby splní očekávání Zákazníka.

10.14 Služba je poskytována všem klientům, přičemž nelze individuálně přizpůsobovat Službu subjektivním přáním a požadavkům.

10.15 Zákazník bere na vědomí, že Upgates nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně jakýchkoli škod vyplývajících z ušlého zisku, goodwill, použití, dat nebo jiných nehmotných ztrát (i když byl Upgates upozorněn na možnost vzniku takových škod) vyplývajících z: 

  • použití nebo neschopnosti používat Službu (případně její část);
  • nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících ze zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo přijatých zpráv nebo uzavřených transakcí prostřednictvím Služby;
  • neoprávněného přístupu nebo zasahování do procesů nebo dat;
  • prohlášení nebo postojů třetí strany o Službě.

10.16 V případě vzniku škody dle bodu 13 tohoto oddílu je Upgates ochoten kompenzovat do výše jednoho měsíčního paušálu, který bude uložen v Peněžence.

10.17 Podmínky Služby představují ucelenou dohodu mezi Zákazníkem a Upgates a stanovují způsob použití Služby, nahrazující všechna předchozí ujednání mezi Uživatelem a Upgates (včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek Služby).

Otázky týkající se Podmínek Služby zasílejte na e-mail technické podpory info@upgates.cz

I vy se můžete jednoduše stát součástí rodiny e-shopů Upgates.