Obchodní a provozní podmínky služby Upgates

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 12.4.2023

Společnost EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina (dále jen „Upgates“) je společností umožňující tvorbu e-shopů (dále jen "Projekt") a to prostřednictvím využití služeb Upgates na doménách, subdoménách a jazykových mutacích ve vlastnictví Upgates (dále jen "Služba").

Užíváním Služby za účelem vytvoření svého Projektu souhlasíte s následujícími závaznými obchodními a provozními podmínkami Služby Upgates (dále jen „Podmínky Služby“).

1. PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU

1.1 Každý zájemce (dále jen „Zákazník“) o vytvoření Projektu je povinen vytvořit si na Službě svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatelský účet si může založit právnická osoba nebo fyzická osoba starší 14 let. Subjekty se sídlem mimo území České republiky mohou být pouze právnickými osobami s platným a aktivním identifikačním číslem osoby (dále jen „IČO“). Pro založení Uživatelského účtu je nutné vyplnit informace požadované registračním formulářem. Založením účtu Zákazník uzavírá s Upgates smlouvu a prohlašuje, že souhlasí s těmito Podmínkami Služby.

1.2 Každý Zákazník je povinen chránit přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu a  datovému úložišti Projektu tak, aby nemohly být zneužity neoprávněnou osobou.

1.3 Zákazník je odpovědný za veškerý obsah, který buď on nebo jiné oprávněné osoby vloží do Uživatelského účtu a za veškeré prováděné aktivity. Veškerý obsah i aktivity musí být v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde k porušení právního předpisu či Podmínek Služby, je Upgates oprávněn znemožnit zájemci přístup do Uživatelského účtu a tento rovněž odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

2. ZÁLOHOVÁNÍ

2.1 Zálohy databáze (tj. převážně textový a obrázkový obsah) se provádějí vždy jednou denně v nočních hodinách. Udržováno je vždy pět nejnovějších denních záloh a tři nejnovější týdenní zálohy (vždy od pondělí). Obnovu zálohy na základě individuálního požadavku Zákazníka je možné provést za poplatek dle rozsahu prací a hodinové sazby Služby.

2.2 Záloha grafiky (tj. převážně vizuál a rozložení) Projektu probíhá automaticky jednou denně v nočních hodinách. Obnovu zálohy na základě individuálního požadavku Zákazníka je možné provést za poplatek dle rozsahu prací a hodinové sazby Služby.

3. NADSTANDARDNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAD RÁMEC SLUŽEB – DOPLŇKY, MARKETPLACE A PROVIZNÍ SYSTÉM

3.1 Upgates nabízí vedle Služby také možnost sjednat si pro realizaci svého Projektu nadstandardní služby. Nadstandardními službami se rozumí zejména úpravy Projektu dle ceníku na webu Upgates, případně rozšiřující služby inzerované na Marketplace (dále také jen „Nadstandardní služby“).

3.2 Služba nabízí propojení Projektu na služby třetích stran (dále jen „Doplňky“). Seznam Doplňků je uveden na webu Upgates v sekci Doplňky na adrese: https://www.upgates.cz/doplnky. Upgates ručí a poskytuje technickou podporu dle odstavce 6.5 pouze těm Doplňkům, u nichž je sám poskytovatelem. Upgates odpovídá pouze za nabízené propojení, nikoli fungování propojené služby jako takové. V ceně Doplňku není zahrnutá cena nebo pronájem propojené služby.

3.3 Zákazník bere na vědomí, že v případě Doplňku, u kterého není Upgates poskytovatelem, je vztah definován dle dílčních podmínek pro Doplňky a dále dle podmínek, které stanoví třetí strana (poskytovatel Doplňku); Upgates za něj nenese žádnou odpovědnost, která by mohla být způsobena na základě nebo v souvislosti s Doplňkem.

3.4  Kromě Doplňků jsou Zákazníkovi prostřednictvím inzerátů zprostředkovány rozšiřující služby nezbytné či užitečné pro provozování e-shopů (dále jen „Marketplace“). Služby v sekci Marketplace na adrese: https://marketplace.upgates.cz/ jsou třetí stranou poskytovány na základě podmínek sjednaných mezi Zákazníkem a třetí stranou (poskytovatel rozšiřující služby); Upgates za ně nenese žádnou odpovědnost, která by mohla být způsobena na základě nebo v souvislosti s rozšiřující službou z Marketplace. 

3.5 Cena za Nadstandardní služby poskytované Upgates se odvíjí od počtu hodin potřebných k provedení jednotlivé Nadstandardní služby, přičemž hodinová sazba a počet předpokládaných hodin strávených na plnění konkrétní Nadstandardní služby je Zákazníkovi sdělen předem prostřednictvím ticketu v systému zákaznické podpory.

3.6 Při sjednávání Nadstandardních služeb, které vyžadují vstupní náklady na implementaci, je Zákazníkovi doporučeno použít objednávkový formulář umístěný na stránce dané Nadstandardní služby, a to za účelem úspěšného definování a realizace požadavku.

3.7 Případnou reklamaci Doplňku, kde je poskytovatelem Upgates, je Zákazník povinen uplatnit nejpozději do 48 hodin. V případě reklamace Doplňku, který poskytuje třetí strana, či služeb z Marketplace, postupuje Zákazník dle podmínek sjednaných s třetí stranou.     

Případné reklamace Nadstandardní služby realizované třetí stranou (provozující Doplněk nebo službu na Marketplace) se řídí dílčími smluvními podmínkami sjednanými mezi Zákazníkem a poskytovatelem této Nadstandardní služby. 

3.8 Zákazník bere na vědomí, že se může registrovat a čerpat provize za doporučení Služeb v rámci provizního systému na adrese: https://www.upgates.cz/a/registrace-do-provizniho-systemu. Pro registraci do systému je nutné zadat své platné IČO.

V případě zadání neplatného IČO nebo jiných fakturačních údajů nebude provize za doporučení Služeb vyplacena. Pokud nedojde k uvedení správných fakturačních údajů ani do 12 měsíců od výzvy, kterou Upgates zašle, nárok Zákazníka na provize zaniká bez náhrady.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Pokud se Zákazník nedohodne jinak, tak Platba za Služby a Nadstandardní služby probíhá prostřednictvím tzv. peněženky (dále jen „Peněženka“) . Do Peněženky musí Zákazník vložit finanční obnos v minimální výši 100 CZK nebo 5 EUR podle nastavené měny a v maximální výši trojnásobku měsíční doporučené platby (pokud nevkládá prostředky za účelem zaplacení ročního předplatného dle odstavce 4.6) uvedené v peněžence Projektu v oddílu Finalizace. Finanční obnos je možné vložit bankovním převodem nebo uhradit platební kartou. Poté, co zaplacená částka dorazí na účet Upgates, bude Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu zaslána faktura.

4.2 Po založení Uživatelského účtu začíná Zákazníkovi běžet bezplatná třicetidenní lhůta užívání Služby, která slouží k bezpečnému seznámení se s možnostmi, které Služba nabízí a k vytvoření Projektu.

4.3 Po uplynutí bezplatného třicetidenního užívání má Zákazník na výběr, zda chce i nadále pokračovat v užívání Služby, či nikoliv. Pokud ano, musí mít Zákazník v Peněžence finanční částku v alespoň takové výši, aby pokryla užívání Služby na jeden den. V případě, že Zákazník takovou finanční částku nebude mít, budou omezeny možnosti používání Služby dle článku 5 Podmínek Služby. Při omezení možnosti používat Službu se do administrace může přihlásit pouze majitel Projektu, a to pouze za účelem dobití požadovaných prostředků pro řádné užívání Služby.

4.4 Bezplatné třicetidenní užívání je možné také zkrátit, pokud Zákazník před uplynutím této doby nabije finanční částku do Peněženky svého Projektu a nastaví doménu Projektu.

4.5 Platby za využívání Služby jsou účtovány jednou denně odečítáním příslušné částky z Peněženky. V případě, že Zákazník nebude mít v Peněžence dostatečný finanční obnos, bude na to upozorněný prostřednictvím e-mailu.

4.6 Zákazník má možnost hradit Službu v rámci ročního předplatného (dále jen „Předplacený tarif“), a to ve výši jedenácti měsíčních pronájmů vybraného tarifu dle ceníku na adrese https://www.upgates.cz/cenik. Předplacený tarif se nevztahuje na Nadstandardní služby. V případě, že Zákazník nad rámec Služby využívá Nadstandardní služby, je nutné, aby měl v peněžence finanční prostředky pro denní provoz těchto služeb nad rámec Předplaceného tarifu. V rámci Předplaceného tarifu se na Zákazníka nadále vztahuje odstavec 4.3 Podmínek Služby. 

4.7 Zákazník může v průběhu Předplaceného tarifu přejít na vyšší tarif, v takovém případě je však potřeba kontaktovat obchodní oddělení prostřednictvím e-mailu obchod@upgates.cz a následně cenový rozdíl uhradit. Zákazník bere na vědomí, že v případě přechodu na nižší tarif není možné požadovat vrácení finančních prostředků uhrazených v rámci Předplaceného tarifu. Uhrazené finanční prostředky za předplacený tarif není možné vrátit ani v situaci, kdy Zákazník ukončí Projekt předčasně.

4.8 Pro případ navýšení funkcionality (upgrade na vyšší tarif) nebo snížení funkcionality (downgrade na nižší tarif) Služby musí Zákazník vždy provést objednání/zrušení funkcionality prostřednictvím svého Uživatelského účtu. V průběhu nákupu upgradu bude Zákazník informován o ceně za tento upgrade. V případě dokončení nákupu upgradu je poplatek za využívání nové funkcionality nevratný. V případě downgradu nebudou Zákazníkovi vráceny peněžité prostředky do Peněženky, ale budou použity na další provoz objednané Služby. Zákazník bere na vědomí, že downgradem může přijít o některé funkcionality, které jsou vázány k vyššímu tarifu.

4.9 Upgates upozorňuje na to, že v případě zvolení downgradu může dojít ke ztrátě funkčnosti, kapacity nebo výkonu Projektu Zákazníka. Za tyto ztráty není Upgates odpovědný.

4.10 Všechny ceny uvedené v aktuálním ceníku Upgates jsou vždy uvedeny bez daní, dávek nebo cel uložených daňovými úřady. Povinnost zaplatit tyto daně, dávky nebo cla se řídí vždy platnými právními předpisy

5. ZRUŠENÍ A UKONČENÍ

5.1 Pokud v Peněžence není finanční obnos alespoň na denní pronájem Služby, dojde k pozastavení administrační části Projektu, tj. řádný provoz Projektu nebude možný. Po tuto dobu je Zákazníkovi účtována příslušná částka za denní provoz, a to po dobu 10 dní.

5.2 V případě, že Zákazník ani do 10 dnů ode dne expirace Projektu neuhradí finanční obnos za proběhlý denní provoz včetně dodržení podmínky dle odstavce 4.3 věty druhé, dojde k pozastavení webové části Projektu, tj. jeho e‑shop nebude pro třetí osoby viditelný. Zákazníkovi je v takovém případě rovněž zrušena e‑mailová schránka Projektu zřízená na serverech Upgates jako součást Služby, včetně smazání jejího kompletního obsahu bez nutnosti provést jakoukoli zálohu a obnovu v budoucnu. Po uplynutí 10 dnů ode dne expirace Projektu už nebude po Zákazníkovi vyžadována částka za denní provoz dle předchozího odstavce.

5.3 V případě, že Zákazník ani po uplynutí šesti měsíců od expirace Projektu nezaplatí finanční obnos dle předchozího odstavce, jeho Uživatelský účet i s Projektem bude nenávratně smazán a Projekt již nebude možné obnovit.

5.4 V případě, že Zákazník nejpozději do šesti měsíců od expirace Projektu zaplatí částku dle odstavce 5.2, bude jeho Projekt automaticky obnoven.

5.5 Upgates si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit Uživatelský účet nebo Projekt a odmítnout veškeré současné nebo budoucí používání Služby, v případě, že obsah takového Projektu bude v rozporu s dobrými mravy, proti rasové toleranci, proti sexuální toleranci, proti náboženské toleranci či náboženskému přesvědčení, proti politickému přesvědčení a proti příslušným skutkovým podstatám trestního zákoníku nebo pokud k tomu bude Upgates vyzván příslušnými úřady státní moci. Takové ukončení Projektu bude mít za následek deaktivaci nebo smazání Uživatelského účtu a Projektu, nebo přístupu k Uživatelskému účtu a propadnutí a vzdání se veškerého obsahu Uživatelského účtu nebo Projektu. Upgates si vyhrazuje právo odmítnout poskytovat Službu komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

5.6 K pozastavení provozu Služby dochází po expiraci Peněženky daného Projektu, tzn. dosažení peněžní částky menší, než je nulová hodnota. Do té doby je účet Zákazníka stále aktivní. Pokud Zákazník nechce, aby byl Projekt viditelný pro osoby třetích stran v době, kdy ještě není expirovaná Peněženka, může si v Peněžence smazat nastavenou doménu. Zároveň má Zákazník pětidenní lhůtu na to, aby si stáhl obsah Projektu pro archivaci, přičemž tato lhůta začíná běžet ode dne ukončení poskytování Služby. Následně budou všechna data nenávratně odstraněna. Data si Zákazník může stáhnout pouze pomocí oficiálních exportních souborů, které jsou ve formátech XML a CSV. Žádný jiný databázový export Upgates neumožňuje.

5.7 Zákazník může Službu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu. V případě, že má Zákazník v Peněžence nevyužité peníze, které žádá vrátit, je povinen napsat jako majitel Projektu prostřednictvím ticketu v systému zákaznické podpory, že Projekt ukončuje a žádá o vrácení nevyužitých finančních prostředků. Smlouva je ukončena okamžikem potvrzení ticketu v systému zákaznické podpory, ke zrušení Projektu dojde bez zbytečného odkladu.

6. MODIFIKACE SLUŽBY A CENOVÉ PODMÍNKY

6.1 Upgates neručí za možné nahodilé přerušení poskytování Služby či propojených služeb třetích stran. Upgates si dále vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby na nezbytně nutnou dobu k údržbě serverů a systémů. Upgates prohlašuje, že v rámci svých možností se pokusí upozornit Zákazníka o možnosti přerušení, avšak zároveň upozorňuje na možnost nahodilého přerušení bez předchozího upozornění. Po dobu prokazatelného přerušení poskytování Služby Zákazníkovi nebude cena této Služby účtována, pokud bude závada trvat déle než 24 hodin. 

Upgates se zavazuje Službu průběžně modifikovat k zajištění lepší funkčnosti a přidávat nové funkce, avšak rovněž připouští možnost zániku některých funkcí, které však nepovedou k podstatnému zhoršení Služby či ke ztrátě funkčnosti Služby.

6.2 Ceny všech Služeb, včetně Nadstandardních služeb (mimo služeb Marketplace), lze měnit až po 10 dnech od oznámení těchto změn. Oznámení může být provedeno kdykoli a musí být publikováno na stránkách Upgates nebo ve Službě samotné.

6.3 Cena Služby, rozsah služeb a Nadstandardní služby (mimo služeb Marketplace) jsou stanoveny v ceníku Upgates na adrese https://www.upgates.cz/cenik#surcharge, případně na jejích jazykových mutacích.

6.4 Upgates nenese odpovědnost vůči Zákazníkovi ani vůči žádné třetí straně za případné pozastavení nebo přerušení Služby v případech například výpadků serverů či chyb v softwaru.

6.5 Upgates zajistí Zákazníkovi technickou podporu k obsluze Služby prostřednictvím ticketu v systému zákaznické podpory (rozsah max. 10 požadavků/měsíc).

7. AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ OBSAHU

7.1 Upgates neuplatňuje žádný nárok na duševní vlastnictví obsahu, který Zákazník do Služby vloží. Jelikož je vložený obsah zobrazován veřejně, dává Zákazník souhlas s tím, že ostatní si jej mohou prohlížet a sdílet.

7.2 Upgates Zákazníkovi spolu s nabízenou Službou poskytuje nevýhradní licenci, která je dále nepřevoditelná, přičemž tato licence je chráněna obecně závaznými předpisy upravujícími ochranu práv duševního vlastnictví. Licence je poskytována po dobu, po kterou bude Upgates poskytovat Zákazníkovi své služby.

8. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1 Upgates si vyhrazuje právo kdykoli v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit znění těchto Podmínek Služby.

8.2 O změnách Podmínek Služby a jejich uveřejnění bude Zákazník informován prostřednictvím e‑mailu, a to nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny.

8.3 V případě jednostranné změny Podmínek Služby může Zákazník smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to nejpozději v den účinnosti nabytí jednostranné změny.

8.4 Nejnovější verzi Podmínek Služby si můžete prohlédnout kdykoli na adrese https://www.upgates.cz/obchodni-podminky-1.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

9.1 Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt). Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností a závazků uvedených ve smlouvě a v Podmínkách Služby, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností Upgates (dále pro tento článek též „poskytovatel“) a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů – zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

9.2 Údaje jsou k dispozici pouze Upgates, třetím stranám jsou poskytovány jen s výjimkami uvedenými v tomto článku Podmínek Služby a dále s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, vedením účetnictví a plněním dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

9.3 Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto jeho údaje byly využity poskytovatelem za účelem nabízení svých produktů.

9.4 Služby Upgates používají v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním webu Zákazník souhlasí s použitím zmíněné technologie.

9.5 Za Důvěrné informace jsou dle Podmínek Služby považovány veškeré informace poskytnuté vzájemně. Zejména informace, které se Zákazník dozvěděl v souvislosti s užíváním Služby, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Upgates, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny, a to za předpokladu, že jsou předmětné informace označeny jako důvěrné informace, nebo jejichž důvěrnost vyplývá z platných právních předpisů. 

9.6 Za Důvěrné informace se výslovně považují rovněž veškerá uživatelská data, údaje či informace, obsažené ve Službě nebo v Nadstandardní službách, případně i komunikace před uzavřením smlouvy. 

9.7 Zákazník a Upgates se zavazuje, že neveřejné a chráněné informace (dále také jen „Důvěrné informace“) jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, nezkopíruje a neumožní jejich zkopírování ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni užíváním Služby a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zákazník i Upgates se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. Zákazník a Upgates se navzájem informují, pokud by bylo sdělení Důvěrné informace vyžadováno právními předpisy, úřady nebo soudy. 

9.8 V případě, kdy má Zákazník úmysl sdělit Důvěrné informace, doporučuje se nesdělovat tyto informace formou e-mailu, ale využit zabezpečený způsob, na kterém se dohodne s Upgates. 

9.9 Zákazník je povinen zlikvidovat veškeré neveřejné či chráněné informace, které se dozvěděl v průběhu užívání Služby poté, co bude plnění z této smlouvy ukončeno, ať už splněním nebo jiným způsobem zániku této smlouvy.

9.10 Povinnost ochrany neveřejných a chráněných informací trvá bez ohledu na uzavření smlouvy či ukončení Projektu. Povinnost mlčenlivosti trvá po ukončení Projektu po dobu dalších 3 let.

9.11 Pokud Zákazník poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku, je povinen zaplatit Upgates smluvní pokutu ve výši 50.000 CZK (padesát tisíc korun českých), případně ekvivalent přepočtený do EUR dle kurzu ČNB, a to za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná okamžikem, kdy je povinnost porušena. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

10. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

10.1 Upgates odpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností poskytování Služby nebo Doplňku dle odstavce 3.2, a to do výše ceny za poskytované služby za jeden měsíc. Upgates neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, pokud byly způsobeny Zákazníkem, třetí stranou či okolnostmi vylučujícími odpovědnost (například vyšší moc). Upgates však zajišťuje bezproblémový provoz v 99 % případů za rok.

10.2 Technická podpora je k dispozici pouze pro platící držitele Uživatelských účtů a je k dispozici pouze prostřednictvím formuláře v administrační části Služby.

10.3 Zákazník souhlasí, že nebude reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, nebo zneužívat jakékoliv části Služby bez výslovného písemného povolení Upgates. Veškeré kódy a know‑how, které Zákazníkovi budou poskytovány ze strany Upgates či Služby zůstává majetkem Upgates, což znamená, že s ním nemůže být ze strany Zákazníka nakládáno jako s vlastním majetkem a k přechodu vlastnických ani obdobných práv nedochází.

10.4 Upgates má právo viditelně zveřejnit v zápatí a v meta data zdrojového kódu Projektu odkaz na Upgates, jako vývojáře Služby, a to po celou dobu fungování Projektu. Zákazník nesmí tento odkaz odstranit, nebo jinak modifikovat bez svolení Upgates. V případě odstranění odkazu z Projektu bude k měsíčnímu pronájmu tohoto Projektu účtována kompenzační částka 350 CZK bez DPH / měsíc.

10.5 Upgates má právo zobrazit na svém webu na stránce Reference a na sociálních sítích odkazy na realizované Projekty, které si vybral dle vlastního uvážení.

10.6 Zaplacením minimálního poplatku za užívání Služby získává Zákazník datové úložiště v objednaném rozsahu na serveru Upgates a možnost použití objednaných nástrojů Služby k vytváření vlastního obsahu a Projektů. Zaplacení minimálního poplatku neznamená pořízení Služby jako takové včetně zdrojových kódů a know-how. Služba je vždy a za všech okolností vlastnictvím Upgates, pokud Upgates nerozhodne jinak.

10.7 Verbální, fyzické, písemné nebo jiné zneužívání (včetně hrozby zneužití nebo odplaty) jakéhokoliv Zákazníka, zaměstnance, člena, nebo odpovědné osoby Zákazníka bude mít za následek okamžité zrušení Uživatelského účtu.

10.8 Upgates má právo Zákazníkovi zasílat čas od času e-mailové zprávy informačního a nabídkového charakteru.

10.9 Zákazník bere na vědomí, že technické zpracování Projektů může být přenášeno nešifrovaným způsobem a mohou být (a) přenášeny prostřednictvím různých sítí; a (b) měněny za účelem přizpůsobení se technickým požadavkům využívaných sítí nebo zařízení.

10.10 Zákazník nesmí nahrávat, zveřejňovat, hostovat, nebo přenášet nevyžádané e-maily, SMS, nebo "spam" zprávy.

10.11 Není dovoleno používat počítačové červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.

10.12 Pokud Zákazníkem využívaná šířka pásma výrazně překročí průměrné využití šířky pásma ostatních Zákazníků Služby (míra překročení je stanovena dle uvážení Upgates), vyhrazuje si Upgates právo okamžitě na nezbytnou dobu deaktivovat příslušný Uživatelský účet nebo určité Projekty nebo omezit aktivitu hostingu do doby, než Zákazník zajistí snížení šířky svého pásma. V případě výrazného překročení průměrného využití šířky pásma Upgates neručí za řádnou funkci Služby a v takovém případě doporučuje upgradování Služby tak, aby byly požadavky Zákazníka zajištěny.

10.13 Upgates neručí za to, že: 

  • Služba splní specifické subjektivní požadavky a představy Zákazníka;
  • Zákazník nemá nastaveny všechny potřebné parametry, které vyžadují jeho součinnost, případně jsou parametry ze strany Zákazníka zadány chybně;
  • Služba bude provozována bez případných přerušení, bezpečně nebo bezchybně;
  • výsledky získané z používání Služby budou naprosto přesné a spolehlivé;
  • kvalita všech výrobků, služeb, informací či jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím Služby splní očekávání Zákazníka.

10.14 Služba je poskytována všem klientům, přičemž nelze individuálně přizpůsobovat Službu subjektivním přáním a požadavkům.

10.15 Zákazník bere na vědomí, že Upgates nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně jakýchkoli škod vyplývajících z ušlého zisku, goodwill, použití, dat nebo jiných nehmotných ztrát (i když byl Upgates upozorněn na možnost vzniku takových škod) vyplývajících z: 

  • použití nebo neschopnosti používat Službu (případně její část);
  • nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících ze zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo přijatých zpráv nebo uzavřených transakcí prostřednictvím Služby;
  • neoprávněného přístupu nebo zasahování do procesů nebo dat;
  • prohlášení nebo postojů třetí strany o Službě.

10.16 V případě vzniku škody dle odstavce 10.13 je Upgates ochoten kompenzovat do výše jednoho měsíčního paušálu, který bude uložen v Peněžence.

10.17 Podmínky Služby představují ucelenou dohodu mezi Zákazníkem a Upgates a stanovují způsob použití Služby, nahrazující všechna předchozí ujednání mezi Zákazníkem a Upgates (včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek Služby).

Otázky týkající se Podmínek Služby zasílejte přímo na technickou podporu prostřednictvím formuláře z administrace e-shopu v menu Podpora / Technická podpora / Nový dotaz. 

Případně Vaše dotazy zašlete na obchodní e-mail  obchod@upgates.cz.

I vy se můžete jednoduše stát součástí rodiny e-shopů Upgates.