Systém UPgates umožňuje

 • Export objednávek,
 • import produktů,
 • import kategorií.

Přenos objednávek z e-shopu do Pohody probíhá pravidelně v 10 minutových intervalech. Import produktů, kategorií apod. co 1 hodinu.

POHODA je oblíbený ekonomický software na účetnictví pro malé, střední a větší firmy. Program je vhodný i pro účtující příspěvkové a nevýdělečné organizace.

  Kompatibilita

  Ověřte, zda používáte system Windows Server 2008 a vyšší na serverech a Windows Vista a vyšší na osobních počítačích (konektor na starších verzích neběží).

  Ke stažení

  UPgates-konektor-2.0.14.msi
  Aktuální verze: 2.0.14

  Příprava před instalací konektoru

  Aktualizace Pohody

  Program Pohoda je potřeba mít aktualizovaný na nejnovější verzi. V menu Nápověda programu Pohoda klikněte na podmenu Aktualizovat. Dojde k automatické aktualizaci.

  Údržba databáze Pohody

  Proveďte údržbu databáze Pohody dle oficiálního návodu vydaného Pohodou.

  Případně využijte náš obrázkový postup údržby databáze.

  V agendě Soubor/Účetní jednotky vyberte databázi povelem Databáze/Správa databází.

  Poté zvolte volby Pouze aktuální účetní jednotka a Údržba databáze.

  Následně vyberte volby Obnova databáze, Kompakt databáze a Úplnou opravu integrity a nechte správu databáze dokončit.

  Jakmile se u volby Obnova databáze objeví zelené zatržítko, splňují data podmínky konzistence určené při návrhu databáze (to se týká datové struktury, věcnou správnost dat částečně otestuje Oprava integrity).

  Upozornění

  Po dokončení údržby databáze restartujte počítač nebo server.

  Kontrola fakturačních údajů firmy

  Zkontrolujte, zda IČ v  Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje (u hlavního jazyka) odpovídá nastavení IČ v Pohodě v dané účetní jednotce. Zkontrolujte, zdali jsou stejné i mezery mezi čísly.

  V administraci e-shopu:

  A v Pohodě:

  Instalace konektoru

  Stáhněte si upgates-konektor-2.0.13.msi zde nebo z administrace vašeho projektu (jedná se o stejné verze).

  Spusťte soubor connector-setup.exe a proveďte instalaci dle průvodce.

  Spusťte zástupce konektoru (kliknete pravým tlačítkem myši a Spustit jako správce) UPgates konektor, který se vytvořil na ploše vašeho počítače / serveru.

  Při prvním spuštění konektoru budete vyzváni k nastavení cesty k Pohodě. Nastavte cestu k souboru Pohoda.exe. Obvykle je to Počítač / "název disku" / Program Files / STORMWARE / Pohoda / Pohoda.exe. Může se stát, že cesta na vašem počítači nebo serveru bude odlišná.

  Po nastavení cesty se vám otevře nové okno s nabídkou vytvoření a editace propojení. Pro vytvoření nového propojení klikněte na tlačítko Přidat propojení. Otevře se okno Přidat propojení, které si můžete libovolně pojmenovat. Počet propojení je neomezený v případě, že vlastníte více UPgates e-shopů.

  Nastavení nového propojení

  Pro zajištění správného propojení je nutné správně nakonfigurovat konektor a nasměrovat jej na váš projekt.

  Hlavní

  ID propojení - unikátní kód propojení. Generuje se automaticky.

  Název propojení - Název vašeho vytvořeného propojení.

  Aktivní - Aktivace / deaktivace konkrétního propojení.

  Automatický exportovat data (opakování) - zaškrtněte políčko, pokud chcete používat automatický export produktů z Pohody do e-shopu v pravidelných časových intervalech. Ruční způsob exportu produktů z Pohody do e-shopu pomocí tlačítka Přenést data z Pohody můžete nadále využívat. Importují se pouze produkty se zaškrtnutým polem "internet".

  Automaticky importovat objednávky (opakování) - zaškrtněte políčko, pokud chcete používat automatický import objednávek z e-shopu do Pohody v pravidelných časových intervalech. Ruční způsob importu objednávek pomocí tlačítka Přenést objednávky do Pohody můžete nadále využívat.

  Dodatečné parametry propojení - Toto pole slouží pouze pro nás (UPgates technická podpora). Zůstává při vyplňování prázdné.

  Exportovat objednávky od - Konektor vždy importuje objednávky dle času od posledního importu. Tímto nastavením si můžete nastavit vlastní datum, od kterého se budou objednávky importovat. POZOR! Přenastavením data může dojít k duplicitnímu zápisu již existujících objednávek.

  Vyexportovat všechny data - Konektor posílá pouze data, které se změnily od posledního exportu. Pokud chcete znovu poslat všechny data, zaškrtněte toto pole.

  Vyexportovat všechny obrázky a soubory - Konektor si pamatuje, které obrázky a soubory do e-shopu odeslal a znovu je neposílá. Pokud chcete znovu poslat všechny obrázky a soubory, zaškrtněte toto pole.

  Eshop

  Název projektu - vyplňte název vašeho projektu.

  API klíč (z administrace eshopu) - zjístíte pod  Propojení / Pohoda

  Pohoda

  Uživatel - základní jméno uživatele, pod kterým se přihlašujete do Pohody. Ve výchozím nastavení Pohody se jedná o uživatele "Admin".
  Heslo - heslo, pod kterým se přihlašujete do programu Pohoda. Pokud heslo nepoužíváte, nechejte pole prázdné.


  Název databáze účetní jednotky - v programu Pohoda najeďte na stránku Účetní jednotky (Soubory / Účetní jednotky). Informaci naleznete v seznamu účetních jednotek ve sloupci Datový soubor. Celý název souboru přepište do pole connectoru. Soubor by měl obsahovat data z aktuálně používaného účetního období.

  V Pohodě pod Soubor / Účetní jednotky

  Sloupec Datový soubor

  IČ účetní jednotky - IČ zapsané v programu Pohoda a v e-shopu (Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje; pro hlavní jazykovou mutaci).

  Složka dokumentů firmy - vyberte složku, ve které se nachází podsložky Obrázky a Související soubory. V Pohodě najeďte do menu Nastavení / Globální nastavení.

  Z možností Nastavení vyberte Adresář. Oddíl Dokumenty. Zaklikněte Používat složku dokumentů firmy. V uvedené adrese v poli Složka dokumentů se vytvoří nová Složka dokumentů firmy. Na tuto složku pak v connectoru pomocí tlačítka Procházet provedete navedení.

  Filtr skladů pro export - omezení importu na konkrétní sklad. Zapisuje se cesta ke skladu ve formátu Sklad/Větev1/Větev2/...VětevX.

  Uložte vyplněná data tlačítkem Uložit.

  Detail propojení a tlačítka v konektoru

  Přenést objednávky do Pohody - slouží pro export všech nejnovějších objednávek do Pohody v daném okamžiku. Např. pokud nemáte nastavenou automatiku, nebo nechcete čekat do dalšího cyklu automatického exportu. Do Pohody se exportují objednávky, které byly vytvořeny od posledního exportu.

  Přenést objednávky do Pohody (vybrané) - slouží pro export pouze vybraných objednávek do Pohody. V okně, které vám vyskočí zadejte kódy jednotlivých objednávek, které chcete exportovat do Pohody. Pokud se pod některým z kódů objednávka v Pohodě již vyskytuje, bude zduplikována.

  Přenést data z Pohody - slouží pro ruční import dat z Pohody do eshopu. Např. pokud nemáte nastavenou automatiku. Samotné zpracování dat odeslaných z Pohody probíhá jednou za hodinu. Data se tedy ihned neobjeví ve vaší administraci. Importují se pouze změny, které jste provedli ve vaší Pohodě od posledního uskutečněného importu. Importují se pouze produkty se zaškrtnutým polem "internet".

  Import ceníků a prvotní načtení produktů
  1. Vytvořte nebo upravte v administraci e-shopu ceníky přesně s takovými názvy, aby odpovídaly názvům ceníků založených v Pohodě. Zohledněte přesnou diakritiku i velká a malá písmena. Název by neměl přesahovat 10 znaků (omezení ze strany Pohody).
  2. Výchozí ceník v administraci e-shopu přejmenujte na "Prodejní". Pod tímto názvem je veden v Pohodě.
  3. Pokud zákazníkovi v Pohodě přiřadíte speciální ceník a stejný ceník založíte v e-Shopu a přiřadíte ho danému zákazníkovi v jeho detailu, ceny se přenesou od zákazníka v Pohodě do téhož zákazníka v e-Shopu.

  1. Nastavení propojení konektoru

  1.1. Špatný název projektu

  Zadáváte název projektu založeného v UPgates. Lze také zjistit z URL adresy (nazev-projektu.upgates.com část nezadáváte) nebo přímo v Nastavení / Propojení / Pohoda oddíl Instalace.

  1.2. Špatný název databáze účetní jednotky

  Zadáním špatného názvu může dojít k nefunkčnosti stahování objednávek. Většinou k této chybě dochází při překlenutí účetního období.

  1.3. Špatné IČ účetní jednotky

  IČ se musí shodovat s vyplněným IČ v administraci projektu pod  Nastavení / Základní / Nastavení obchodu / Fakturační údaje.

  2. Aktualizace Pohody

  2.1. Po zapnutí Pohody vyskakuje okno pro aktualizaci programu

  Pokud po manuálním zapnutí čeká aktualizace Pohody, je třeba ji provést, bez provedené aktualizace Connector nebude fungovat.

  2.2. Pohoda je již aktualizována, ale Connector stále nefunguje

  Po aktualizaci Pohody je nutné provést restart PC/Serveru dle typu Pohody.

  3. Verze Konektoru

  Zkontrolujte si zda máte aktuální verzi konektoru. Verzi konektoru vidíte v hlavičce spuštěného programu a tato verze musí sedět s administrací. V administraci naleznete verzi pod   Propojení / Pohoda 

   

  Konektor se pouze přeinstaluje, není nutné provádět znovu nastavení. Konektor musí být v průběhu přeinstalace vypnutý.

  4. Nenaimportovaly se produkty z Pohody do e-shopu

  4.1. Produkty nemají povolen příznak "Internet"

  V Pohodě musíte mít na záložce Internet produkty povolené pro internetový prodej. Neoznačené produkty se nebudou z Pohody přenášet do e-shopu.

  4.2. Nenaimportovaly se vám obrázky nebo soubory

  Zkontrolujte si cestu k dokumentům firmy. Cestu naleznete v Pohodě pod Nastavení / Globální nastavení a v levém sloupci Dokumenty.

  1) Musíte mít zaškrtnuto používat složku dokumentů firmy
  2) Cesta musí být úplná včetně názvu firmy

  Správně:

  např. C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\Novák

  Špatně:

  C:\Users\pohoda_data\Dokumenty\ cesta k dokumentům je neúplná, neobsahuje totiž firmu

  3) Složka dokumentů firmy musí být na lokálním úložišti s Pohodu, nesmí se jednat o síťový disk.

  4.3. Nenaimportovaly se mi ceny do e-shopu z Pohody

  Ceny z Pohody se párují na základě názvů ceníků. Ceník v Pohodě se musí shodovat s názvem ceníku v e-shopu. Ceníky naleznete v administraci pod Nastavení / Produkty / Ceníky.

  5. Objednávky

  5.1. Nepárují se mi produkty zasílané v objednávce s těmi v Pohodě

  Objednávka z e-shopu se přenese do Pohody, ale její produkty se nespárují s těmi, které máte v databázi Pohody? V podstatě se položky objednávky přenesou jako textové? Párování produktů v objednávce probíhá na základě kódu produktu.

  5.2. Chci přenášet pouze objednávky do Pohody

  Pokud chcete importovat z e-shopu do Pohody pouze objednávky a produty nikoliv, v sekci Import produktů / Konfigurace nastavte všechna datová pole na nezpracovávat.

  6. Zaslání ladících informací konektoru na technickou podporu

  Pokud vám žádná z výše uvedených možností nepomohla a přenos vám stále nefunguje, vygenerujte ladící informace a zašlete je na technickou podporu podpora@upgates.cz. Pokud je soubor větší než 15MB můžete využít online úložiště https://www.uschovna.cz/

  6.1. Kde vygenerovat ladící informace?

  Ladící informace lze vygenerovat v konektoru ve vámi vytvořeném propojení pod tlačítkem Nastavení.

  7. Exportování všech dat z Pohody

  Pohoda nově posílá pouze změny u již importovaných produktů. V případě problému typu neaktualizace produktů, nezakládání nových produktů nebo nesprávná aktivace/deaktivace produktů aj. vyexportujte prosím všechny produkty do e-shopu pomocí volby v konektoru.

  Ruční export faktur z e-shopu do Pohody

  Ruční export faktur z e-shopu ve formátu XML provedete v administraci pod  Objednávky / Faktury a Dobropisy

  Jedná se o jednorázový export, který nesouvisí s konektorem Pohody. Není třeba jej tedy v tomto případě instalovat.

  V seznamu faktur můžete filtrovat dle různých kritérií. Např. vyberete všechny faktury za poslední měsíc nebo účetní období. Následně faktury vyberete a odešlete pomocí hromadných úprav. Vyberte položku Exportu XML (Stormware Pohoda)

  Import souboru XML v Pohodě

  Vygenerovaný soubor XML si naimportujete do Pohody dle návodu na stránkách Pohody.